Bibliografia - wyższy stopień wtajemniczenia

Konspekt zajęć dla klasy I liceum profilowanego o profilu zarządzanie informacją

 

Cel ogólny: Zainspirowanie do samodzielnego poszukiwania przez uczniów informacji w bibliografiach.

Cele operacyjne:

Uczeń po lekcji rozumie:

v    znaczenie pojęcia bibliografia i opis bibliograficzny.

Uczeń po lekcji pamięta:

v    rodzaje bibliografii,

v    jakiego typu informacje można odnaleźć w bibliografiach,

v    jakie są różnice pomiędzy bibliografią a katalogiem.

Uczeń po lekcji potrafi:

v    wymienić podstawowe bibliografie,

v    wybrać odpowiednio do swych potrzeb bibliografie i znaleźć w nich poszukiwane materiały,

v    skorzystać z bibliografii na CD-ROM-ach (Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism).

v    skorzystać z bibliograficznych baz danych w Internecie.


Metody

          Podające: pogadanka, wyjaśnienie, rozmowa kierowana, analiza plansz.

          Praktyczna: wyszukiwanie informacji w BZCz, Przewodniku Bibliograficznym i Internecie.

Środki dydaktyczne

v    Plansza Rodzaje bibliografii (na kartkach do rozdania uczniom).

v    Egzemplarze BZCz i Przewodnika Bibliograficznego.

v    Mały słownik języka polskiego. Warszawa 1994, s.47-48.

v    Internet.

 

 


Tok lekcji

 

1. Przywitanie uczniów i wyjaśnienie tematu lekcji. Odczytanie cytatu nt. jaką rolę pełni bibliografia (według Michała Jagły - księgarza - bibliografa)?

          Bibliografia pełni w rozległym świecie książek podobną rolę, jaką w nieznanej okolicy odgrywa przewodnik turystyczny, w terenie - mapa, w świecie roślin i zwierząt - klucze oznaczania roślin i zwierząt, na obszarze wiedzy ogólnej lub specjalnej - encyklopedie, słowniki rzeczowe itp.

          Wyjaśnienie nauczyciela: Termin bibliografia wywodzi się od greckich słów: biblion (byblos) - książka oraz graphein - pisać, opisywać.

Poszukiwania w Małym słowniku języka polskiego:

Bibliografia oznacza:

v    rejestrowanie i opisywanie rękopisów i druków według określonych zasad,

v    uporządkowany według działów, chronologicznie lub alfabetycznie, spis dzieł z najważniejszymi danymi o każdym (autor, tytuł, miejsce, rok wydania),

v    dziedzina wiedzy dotycząca nauki o książce, zajmująca się badaniem i opisywaniem książki w celach praktycznych i naukowych.

 

2. Notatka w zeszytach:

Bibliografia <gr.>: biblion (biblios) - `książka`; graphein - `piszę`.

1)    Uporządkowany spis dokumentów, sporządzony według określonych zasad, spełniający określone zadania informacyjne.

2)    Umiejętność sporządzania spisów.

3)    Jedna z dziedzin nauki o książce: teoria bibliografii.

 

3. Pogadanka nauczyciela: Główne przewodniki po zbiorach danej biblioteki - katalogi, są niewystarczające, aby odnaleźć wszystkie tytuły książek, czasopism i artykułów w nich zawartych. Dlatego zrodziła się potrzeba uzupełnienia orientowania się w świecie książek, nowości wydawniczych. Nikt nie potrafiłby opanować dziesiątków tysięcy tytułów i nazwisk. Z pomocą przychodzi pracownikom informacji i szerokich kręgów czytelników - bibliografia.

 

Różnice pomiędzy katalogiem a bibliografią:

 

Katalog

Bibliografia

To spis dokumentów

1)    Jest spisem zbiorów danej biblioteki.

2)    Z katalogu korzysta użytkownik, który chce dowiedzieć się, jakie dokumenty na dany temat znajdują się w danej bibliotece.    

1)       Jest spisem książek i artykułów bez względu na miejsce ich przechowywania.

2)       Z bibliografii korzysta użytkownik, który chce dowiedzieć się, jakie dokumenty istnieją na dany temat.

 

4. Rodzaje bibliografii - analiza tabeli, wklejenie do zeszytów.

 

Kryterium podziału Rodzaje bibliografii
Zakres i zasięg nieograniczony

lub ograniczony

1. Bibliografie ogólne (rejestrują piśmiennictwo ze wszystkich dziedzin wiedzy, np. Bibliografia polska Estreicherów).

2. Bibliografie specjalne (rejestrują piśmiennictwo związane z jedną dziedziną, zagadnieniem, instytucją czy osobą, np. Bibliografia historii Wielkopolski A. Wojtkowskiego; Bibliografia Fryderyka Chopina. Warszawa 1949; Bibliografia harcerska 1911-1960. Warszawa 1981).

Metoda doboru materiału 1. Bibliografie kompletne (rejestrują wszystkie materiały dotyczące określonej dziedziny).

2. Bibliografie selekcyjne (zawierają wybór ważniejszych publikacji, np. Bibliografia etnografii Śląska w zarysie. Katowice 1966).

Metoda sporządzania opisu 1. Bibliografie prymarne (opisów materiału dokonuje się z autopsji).

2. Bibliografie pochodne (przejmują opisy z innych spisów bibliograficznych, np. z bibliografii narodowej).

Rodzaj opisów dokumentów 1. Bibliografie rejestracyjne (uwzględniają podstawowe elementy opisu, np. Przewodnik Bibliograficzny).

2. Bibliografie adnotowane (oprócz opisów bibliograficznych zawierają krótkie informacje o ich treści).

Zasięg chronologiczny 1. Bibliografie retrospektywne (rejestrują to, co już się ukazało, np.Bibliografia Literatury Polskiej "Nowy Korbut").

2. Bibliografie bieżące (rejestrują aktualnie ukazujące się pismiennictwo, np. Przewodnik Bibliograficzny).

3. Bibliografie prospektywne (zawierają informacje o planach wydawniczych, np. Zapowiedzi Wydawnicze).

Zasada doboru materiału według treści lub cech wydawniczo-formalnych 1. Bibliografie treściowe (dziedzin, zagadnień).

2. Bibliografie wydawniczo-formalne (w zależności od formy wydawniczej występują w postaci wydawnictwa zwartego, czasopisma, załącznika do dzieła - bibliografia załącznikowa, literatura przedmiotu, literatura cytowana, elektroniczne bazy danych na CD-ROM-ach; zestawienia bibliograficzne opracowywane przez biblioteki).

 

UWAGA: Bibliografia załącznikowa (inaczej - kryptobibliografia, literatura przedmiotu) - to wykaz książek i artykułów, z jakich skorzystał autor piszący określona pracę. Bibliografię powinny zawierać wszystkie prace naukowe i popularnonaukowe. Bibliografia taka jest ponadto świadectwem uczciwości autora pracy.

 

5. Omówienie układu treści bibliografii.

          Podstawą każdej bibliografii są opisy bibliograficzne dokumentów. Każdy opis podaje dane umożliwiające identyfikację dokumentu, a w tym:

v    nazwę autora (imię i nazwisko, pseudonim, kryptonim),

v    tytuł dzieła,

v    oznaczenie kolejności wydania,

v    miejsce i rok wydania,

v    liczbę stron.

 

Opisy dokumentów porządkuje się według określonego porządku:

v    alfabetyczny (według alfabetycznej kolejności nazw autorów),

v    chronologiczny (według roku wydania dokumentu),

v    rzeczowy (według działów [systematyczny] lub zagadnień [przedmiotowy]),

v    krzyżowy (połączenie kilku porządków w jednym układzie, np. alfabetycznego z przedmiotowym).

 

Sprawne korzystanie z bibliografii umożliwiają elementy uzupełniające zrąb główny, czyli sam spis bibliograficzny. Do takich elementów zaliczamy m.in.:

v    indeksy autorskie, tytułowe, przedmiotowe, systematyczne,

v    spis rzeczy, ukazujący układ zrębu głównego (np. wykaz działów).

 

6. Bieżąca bibliografia narodowa  - jest opracowywana przez Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej i w jej skład wchodzą:

v    Przewodnik Bibliograficzny, czyli urzędowy wykaz druków wydanych w Polsce, który ukazuje się jako tygodnik od 1948r. Szereguje on piśmiennictwo w układzie systematycznym UKD.

v    Bibliografia Zawartości Czasopism (BZCz) - rejestruje zawartość wybranych czasopism (artykuły, recenzje itp.) od 1951 r. BZCz podaje głównie zawartość czasopism o charakterze naukowym, popularnonaukowym, fachowym, społeczno-kulturalnym ukazujących się z różną częstotliwością (od tygodników po roczniki). W BZCz uwzględnia się także wybrane dzienniki (Rzeczpospolitą i Gazetę Wyborczą).

v    Bibliografia Wydawnictw Ciągłych - rejestruje czasopisma ukazujące się w Polsce (od dziennika do rocznika) oraz czasopisma ukazujące się nieregularnie, wydawnictwa zbiorowe, kalendarze i sprawozdania. Ukazuje się od 1960 r.

v    Polonica Zagraniczne - jest to rocznik zawierający opisy publikacji wydawanych za granicą w języku polskim, a także napisanych lub opracowanych przez Polaków lub tematycznie związanych z naszym krajem.

 

 


Bibliografia

Bibliografia - czym jest i jak z niej korzystać, s.247-258. W: C. Kwiecień: Od papirusu do bibliobusu. Katowice 1960.

Bibliografia. Metodyka i organizacja. Pod red. Z.Żmigrodzkiego. Warszawa 2000.

E. Zeman: Co to jest bibliografia? W: Edukacja czytelnicza i informacyjna. Warszawa 1999, s.117-121.

Edukacja czytelnicza i medialna. Niezobowiązujący słownik niektórych pojęć. "Biblioteka w Szkole" 2000 nr 3, s.5-6.

G. Sadura: Andrzej Wajda - człowiek z Oscarem: scenariusz zajęć na temat wykorzystywania "Bibliografii Zawartości Czasopism". "Biblioteka w Szkole" 2000 nr 12, s.26-27.

 

Opracowała Marzena Popek

LOGO autorstwa mgr Joanny Kucharczak

Biblioteki Szkolne w Rybniku: informacje Doradcy Metodycznego * kontakt z Doradcą * ogłoszenia bibliotekarzy * pomysły i kącik porad * przydatne materiały / publikacje nauczycieli - bibliotekarzy * co w naszych bibliotekach piszczy? * przydatne linki * polecamy literaturę fachową * wspomnienia, galeria * strony internetowe rybnickich bibliotek * Biblioteka Pedagogiczna * doskonalenie zawodowe * e-mail