Moja wizja Narnii
Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

do pobrania: plakat , logo , regulamin , metryczka

Organizator konkursu:
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

 

Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (Rybnika i okolic)

Cele konkursu:
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności 
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej;

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez ucznia samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich

- forma pracy: płaska praca plastyczna wykonana dowolną techniką (bardzo prosimy o unikanie wszelkich materiałów sypkich) koniecznie formatu A4 ilustrująca temat konkursu: Moja wizja Narnii - czyli jak dany uczeń wyobraża sobie świat stworzony przez C. S. Lewisa (nie chodzi nam o odwzorowania kadrów z filmu lub ilustracji książek);

- prace należy podpisać na odwrocie - wypełniając i przyklejając metryczkę (wzór poniżej). Koniecznie należy podać: imię i nazwisko, wiek ucznia, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy informować opiekunów o wynikach konkursu i sposobie odebrania nagród;

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć;

Kategorie wiekowe:
- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VI
- uczniowie klas VII-VIII

Terminy:
- prace konkursowe należy nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do poniedziałku, 24 stycznia 2022 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem: "Narnia."  

- Z powodu pandemii, w trosce o bezpieczeństwo uczestników nie będziemy organizować uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie wyników oraz wystawa najbardziej interesujących prac odbędzie się w formie wirtualnej, na stronie internetowej konkursu w marcu 2022 roku.

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy
- organizatorzy przewidują nagrody (miejsce 1, 2 i 3) oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej,
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych.

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl/wizja/Narnia.htm;
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania;
- będziemy zapraszać drogą internetową przedstawicieli szkół, z których uczniowie uzyskają nagrody lub wyróżnienia po indywidualny odbiór nagród z prośbą o przekazanie ich laureatom;
- pozostałym szkołom pakiety (prace uczniów, pamiątkowe zakładki oraz podziękowania dla opiekunów) zostaną przekazane za pośrednictwem skrytek w Wydziale Edukacji lub pocztą;
- będziemy prosili, by o ile rodzice ucznia wyrażą zgodę -  wysłać nam zdjęcie laureata z dyplomem. Z nadesłanych zdjęć stworzymy galerię laureatów konkursu.

Prosimy w metryczce podać też właściwą dla danego nazwiska jego odmianę np.: DYPLOM dla: Adama KOWALSKIEGO (pamiętajmy, że zdecydowana większość polskich nazwisk się deklinuje).

Wzór metryczki (prosimy o bardzo CZYTELNE wypełnienie!):

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej wraz z jego odmianą
oraz WIEK

Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
wraz z jego odmianą

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

DYPLOM dla:   Podziękowanie dla:  

Wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów
oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
data, podpis rodzica lub prawnego opiekuna ucznia

Przykład wypełnienia metryczki:

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

Adam KOWALSKI
13 lat - 7 klasa

DYPLOM dla:
Adama KOWALSKIEGO

Szkoła Podstawowa
nr 10 w Rybniku

Anna NOWAKOWSKA

Podziękowanie dla:
Anny Nowakowskiej

anna.nowakowska@op.pl

SP10Rybnik@onet.eu


Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

www.urszulanki.rybnik.pl

 


Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku: mgr Romana Piecha: tnbsp.rybnik@gmail.com ; twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com