Mój PATRON
Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

do pobrania: PLAKAT - REGULAMIN

Organizator konkursu:
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Proponujemy konkurs, w którym młodzi ludzie będą mogli w graficznej formie przedstawić, kogo darzą szczególnym podziwem, uważają za swojego PATRONA, wzór do naśladowania, autorytet. Czy to będzie ktoś spośród świętych? Społecznik, sportowiec, literat... Postać współczesna lub znana z historii? A może ktoś z bliskiego otoczenia ucznia: rodzic, dziadek... Postać autentyczna czy bohater literacki albo filmowy?

Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (Rybnika i okolic)

Cele konkursu:
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności 
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej;

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez ucznia samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich

- forma pracy: płaska praca plastyczna (plakat) wykonana dowolną techniką (bardzo prosimy o unikanie wszelkich materiałów sypkich) koniecznie formatu A4 ilustrująca temat konkursu: Mój PATRON - czyli osoba, którą młody człowiek darzy szczególnym podziwem, uważa za swojego osobistego bohatera, wzór do naśladowania, autorytet. Praca powinna zawierać personalia wybranej postaci oraz graficznie przedstawione powody, dla których uczeń wybiera daną osobę za swojego patrona

- prace należy podpisać na odwrocie - wypełniając i przyklejając metryczkę (wzór poniżej). Koniecznie należy podać: imię i nazwisko, wiek ucznia, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela oraz koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy informować opiekunów o wynikach konkursu i sposobie odebrania nagród;

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć;

Kategorie wiekowe:
- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VI
- uczniowie klas VII-VIII

Terminy:
- prace konkursowe należy nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do piątku, 26 lutego 2021 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem: "PATRON."  

- Z powodu pandemii, w trosce o bezpieczeństwo uczestników nie będziemy organizować uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. Ogłoszenie wyników oraz wystawa najbardziej interesujących prac odbędzie się w formie wirtualnej, na stronie internetowej konkursu w marcu 2021 roku.

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy
- organizatorzy przewidują nagrody (miejsce 1, 2 i 3) oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej,
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych.

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl/u/patron.htm;
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania;
- będziemy zapraszać drogą internetową przedstawicieli szkół, z których uczniowie uzyskają nagrody lub wyróżnienia po indywidualny odbiór nagród z prośbą o przekazanie ich laureatom;
- pozostałym szkołom pakiety (prace uczniów, pamiątkowe zakładki oraz podziękowania dla opiekunów) zostaną przekazane za pośrednictwem skrytek w Wydziale Edukacji lub pocztą;
- będziemy prosili, by o ile rodzice ucznia wyrażą zgodę -  wysłać nam zdjęcie laureata z dyplomem. Z nadesłanych zdjęć stworzymy galerię laureatów konkursu.

Prosimy w metryczce podać też właściwą dla danego nazwiska jego odmianę np.: DYPLOM dla: Adama KOWALSKIEGO (pamiętajmy, że zdecydowana większość polskich nazwisk się deklinuje).

Wzór metryczki (prosimy o bardzo CZYTELNE wypełnienie!):

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej wraz z jego odmianą
oraz WIEK

Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
wraz z jego odmianą

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

DYPLOM dla:   Podziękowanie dla:  

Wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów
oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
data, podpis rodzica lub prawnego opiekuna ucznia

Przykład wypełnienia metryczki:

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

Adam KOWALSKI
13 lat - 7 klasa

DYPLOM dla:
Adama KOWALSKIEGO

Szkoła Podstawowa
nr 10 w Rybniku

Anna NOWAKOWSKA

Podziękowanie dla:
Anny Nowakowskiej

anna.nowakowska@op.pl

SP10Rybnik@onet.eu


Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
planuje dni otwarte w soboty, o 10.00:

  • dla zainteresowanych Szkołą Podstawową - klasą pierwszą: 23 lutego 2021
  • dla zainteresowanych Liceum: 17 kwietnia 2021

www.urszulanki.rybnik.pl

 


Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku: mgr Romana Piecha: tnbsp.rybnik@gmail.com ; twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com