logo konkursu - Joanna Kucharczak

Międzyszkolny konkurs na PLAKAT
Czytam, bo...

Do pobrania: regulamin Word ; regulamin pdf ; metryczka i karta uczestnictwa ; plakat pdf ; plakat jpg

 

Gala Laureatów na portalu Rybnik.com.pl


pokaz slajdów - galeria nagrodzonych prac oraz zdjęcia z gali laureatów

Wpłynęło 60 prac konkursowych. W związku ze zniesieniem ograniczeń związanych z pandemią zmienia się termin i forma rozstrzygnięcia konkursu. Finał odbędzie się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku 10 maja 2022 roku o 12.00 (w Tygodniu Bibliotek). Laureaci konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają zaproszenia pocztą elektroniczną

Organizator: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku


REGULAMIN KONKURSU

Adresaci:

Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Cele konkursu:

1)     Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 

2)     Rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz ćwiczenie sprawności manualnej;

3)     Twórcza organizacja czasu wolnego - inicjowanie i pogłębianie zainteresowań i pasji;

4)     Możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej.

Kategorie wiekowe:

Kategoria I - uczniowie klas I-III

Kategoria II - uczniowie klas IV-VI

Kategoria III - uczniowie klas VII-VIII

Kategoria IV - uczniowie szkół ponadpodstawowych

Forma pracy:

PLAKAT wykonany dowolną techniką, koniecznie formatu A3, ilustrujący temat konkursu (należy unikać wszelkich materiałów sypkich).

Praca powinna być przygotowana przez ucznia odręcznie, samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich. Na odwrocie należy przykleić czytelnie wypełnioną metryczkę wg wzoru:

Pseudonim autora pracy Kategoria  wiekowa
   

Zasady organizacyjne konkursu:

1)       Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

2)       Z danej szkoły na konkurs można przesłać maksymalnie 3 prace z każdej kategorii wiekowej. Jeżeli zajdzie potrzeba (wpłynie więcej prac konkursowych), to należy przeprowadzić eliminacje szkolne. Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialny jest wyznaczony nauczyciel.

3)      Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi prawa do opublikowania danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji pracna wystawie oraz na stronie internetowej konkursu.

4)       Prace konkursowe oceni trzyosobowa komisja.

5)       Organizator przewiduje nagrody (1, 2 i 3 miejsca) oraz ewentualne wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Terminy:

1)       Prace konkursowe można przekazywać złożone na pół w kopertach A4:

pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do 31 marca 2022 roku na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

44-240 Żory, ul. Szkolna 8

dopiskiem:  Konkurs "Czytam, bo..."

lub osobiście do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku ul. B. Chrobrego 27.

Do koperty z plakatem należy dołączyć zaklejoną kopertę opisaną jak w metryczce z plakatu.
Do niej należy włożyć wypełnioną  CZYTELNIE Kartę uczestnictwa (Załącznik nr 1) podpisaną przez rodzica (osobę uprawnioną do reprezentowania dziecka) lub pełnoletniego ucznia.

Brak podpisanej Karty jest równoznaczny z niedopuszczeniem pracy do udziału w konkursie.

2)       Ogłoszenie wyników oraz prezentacja najbardziej interesujących prac odbędzie się 23 kwietnia 2022 roku (w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich) w formie wirtualnej na stronie internetowej TNBSP oddział w Rybniku: bsip/miastorybnik.pl. Jeśli warunki na to pozwolą,  zostanie zorganizowany wernisaż połączony z wręczeniem nagród.

Informacje dodatkowe:

1)       Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

2)       Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

3)       Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

4)       Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

5)       Organizator zastrzega sobie prawo przekazania prac na cele związane z promocją czytelnictwa.

6)       Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl.

7)       Ewentualne pytania można kierować pod adres tnbsp.rybnik@gmail.com.


Załącznik do regulaminu konkursu "Czytam, bo."

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE "CZYTAM, BO."

Pseudonim autora pracy konkursowej

Kategoria  wiekowa

Imię i nazwisko autora
oraz klasa

Nazwa i adres szkoły/

oraz e-mail szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna

oraz jego e-mail

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu przekazanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

................                                                                    ..................

Miejscowość, data                                                         Podpis rodzica autora pracy/opiekuna

                                                                                          prawnego/pełnoletniego autora pracy

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------

 

Przykład wypełnienia formularza:

Pseudonim autora pracy

Kategoria  wiekowa

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej
oraz klasa

Nazwa i adres szkoły

+ e-mail szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna
oraz jego e-mail

Śnieżynka

Kategoria III

Adam KOWALSKI
klasa 7a

 

Szkoła Podstawowa
nr 10 w Dziurach

 

sekretariat@sp10.dziury.pl

Anna NOWAK


a.nowak@sp10.dziury.pl


TNBSP Oddział w Rybniku: tnbsp.rybnik@gmail.com ; twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com