Jerzy Klistała:

Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śl., Żor, Raciborza w latach 1939-1945
Słownik Biograficzny - nazwiska na literę
K:
Krak - Kwiotek

Kontakt z Autorem:
jerzy2212@interia.pl

KRAK ANNA,
Więźniarka więzienia w Rybniku, w KL Ravensbrück, w KL Bergen-Belsen.
Urodzona 27.09.1916 r. w Wodzisławiu Śl., córka Franciszka i Gertrudy z d. Kwaśny, mieszkanka Wodzisławia. Wraz z siostrą Heleną i Jadwigą Skupniową, w okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowała się jako łączniczka w organizacji konspiracyjnej AK. Gdy jednak organizacja ta została w 1944 r. zdekonspirowana, Anna i Helena zostały aresztowane 28.09.1944 r. w Wodzisławiu, skąd przekazane były do więzienia w Rybniku. W styczniu 1945 r. przetransportowano je do KL Ravensbrück. Po kilku tygodniach obóz ten był ewakuowany i dostały się do KL Bergen-Belsen. Wiadomo jednak, że obydwie siostry chorowały na tyfus. Doczekały się wyzwolenia w tym ostatnim obozie 15.04.1945 r. przez wojska brytyjskie. Anna leczona skutecznie w szpitalu z tyfusu, odzyskała zdrowie. Przebywała następnie w obozie dla repatriantów i w październiku 1945 r. powróciła do domu
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Anny Skrzypek z d. Krakówka), skor. 6.

KRAK HELENA,
Więźniarka więzienia w Rybniku, w KL Ravensbrück, w KL Bergen-Belsen.
Urodzona 11.08.1915 r. w Wodzisławiu Śl., córka Franciszka i Gertrudy z d. Kwaśny, mieszkanka Wodzisławia. Harcerka Chorągwi Śląskiej ZHP, członkini chóru "Wiosna". Przed wojną po ukończeniu szkoły powszechnej, pomagała rodzicom w prowadzeniu restauracji. W działalność konspiracyjną zaangażowała się w 1942 r. w komórce gospodarczej Inspektoratu Rybnickiego AK. Wraz z siostrą Anną oraz Jadwigą Skupniową, wykonywała zadania jako łączniczka. Dla Oddz. Partyzanckiego "Wędrowiec" zdobywała żywność na "lewe" kartki, kwaterowała kurierów, kolportowała prasę, przechowywała broń. Gdy organizacja ta została w 1944 r. zdekonspirowana, wraz z Anną była aresztowana 28.09.1944 r. - wpierw więzione były w Rybniku. Z Rybnika przetranstowane zostały do KL Ravensbrück, a stamtąd po kilku tygodniach w marszu ewakuacyjnym (gdy zbliżał się front) dostały się do KL Bergen-Belsen. Obóz został wyzwolony 15.04.1945 r. przez wojska angielskie lecz niestety, w trzecim dniu po wyzwoleniu tj. 17.04.1945 r. Helena umiera z wyczerpania fizycznego związanego z przebywaniem w obozach i na skutek przebytego tyfusu.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; Materiały archiwalne J. Delowicza (kserokopia z relacją Anny Skrzypek z d. Krakówka), skor. 6.

KRAKAUER MAJER,
Więzień w KL Auschwitz nr 160142.
Urodzony w 1895 r. w Rybniku. Po aresztowaniu przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 2.11.1943 r. jako więzień nr 160142. Przeniesiony do KL Dachau. Przeżył w obozie do jego wyzwolenia w dniu 29.04.1945 r.
Bibliografia: I. Pająk "Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz", Katowice 1998, s. 421.

KRAKOWCZYK FRANCISZEK,
Więzień obozu - brak informacji dot. miejsca.
Urodzony 3.10.1899 r. w Essen Borbeck w Nadrenii w Niemczech. W 1909 r. przyjechał wraz z rodzicami do Czyżowic. Pracował jako górnik w kop. "Rymer" w Niedobczycach. Członek POW Górnego Ślaska, działacz plebiscytowy, były powstaniec - uczestnik powstań śląskich. W trzecim powstaniu dowódca oddziału karabinów maszynowych 3 kompanii 14 pułku powstańczego. Od 1922 r. członek Związku Powstańców Ślaskich. W okresie międzywojennym był kierownikiem placówki granicznej w powiecie rybnickim. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Dwukrotnie aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej za drugim razem przekazany do obozu koncentracyjnego - nieznana nazwa obozu. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. Po wyzwoleniu zamieszkał w Rybniku. Odznaczony między innymi: Śląskim Krzyżem Powstańczym, Gwiazdą Górnoślaską, Brązowym Krzyżem Zasługi na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi I klasy. Zmarł 1.05.1965 r.
Bibliografia: L. Musiolik "Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP", s. 37; L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 89; W zachowanych dokumentach PMA-B oraz w kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.

KRAMARZ HERMAN,
Więzień więzienia w Rybniku, w Katowicach, w Brzegu, w Rawiczu.
Mieszkaniec Niewiadomia w pow. rybnickim, były powstaniec - uczestnik powstań śląskich. Po powrocie z kampanii wrześniowej w dniu 3.10.1939 r. został aresztowany przez gestapo i więziony w Rybniku, Katowicach, Brzegu, oraz w Rawiczu - skąd został zwolniony 6.12.1940 r.
Bibliografia: L. Musiolik "Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP", s. 37; Zbiory J. Delowicza.

KRASEK JÓZEF,
Więzień KL Oranienburg
Mieszkaniec Pogrzebienia k.Rydułtów pow. rybnicki. Urzędnik państwowy, zmobilizowania w 1939 r. - uczestnik kampanii wrześniowej w stopniu podchorążego. Aresztowany w 1940 r. w związku z odmową podpisania volkslisty i odmową wstąpienia do wojska niemieckiego, przekazany został do KL Oranienburg pod Berlinem. Zwolniony w 1943 r. Brak innych informacji o tym więźniu.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

KRASZYNA FRYDERYK,
Więzień w Oflagu Braunschweig, w Oflagu Wildenberg.
Mieszkaniec Rybnika. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu podporucznika, dowódca plutonu w baonie Obrony Narodowej "Rybnik". Wzięty do niewoli niemieckiej - jeniec Oflagu XI B Braunschweig (Brunszwik) i Oflagu II C Woldenberg w Dobiegniewie.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

KRASZYNA GÜNTHER BERTRAM pseud. Grom,
Więzień w KL Auschwitz.
Urodzony 17.07.1911 r. w Rydułtowach pow. rybnicki, syn Ryszarda i Małgorzaty z d. Grze, mieszkaniec Rydułtów. Mistrz kominiarski, były komendant Związku Rezerwistów WP i członek organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. W czasie okupacji hitlerowskiej organizował pomoc dla tych rodzin, których członkowie walczący z okupantem musieli się ukrywać. Wraz z Janem Margiciokiem w pierwszych dniach okupacji, zajmował się kolportażem ulotek antyhitlerowskich, rozprowadzając je wśród patriotów polskich.
Często pełnił funkcję kuriera, jeżdżąc w sprawach organizacyjnych do Krakowa gdzie mieścił się sztab ZWZ, zaś w jego mieszkaniu odbywały się zebrania członków tej organizacji. Posiadając w domu nielegalnie sprzęt radiowy, słuchał wraz z kolegami audycji radiowych BBC. Po aresztowaniu przetransportowany został do KL Auschwitz gdzie zginął 21.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33227/1942 - potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:00, określenie przyczyny zgonu to "plötzlicher Herztod" (nagły zawał serca).
Bibliografia: I. Pająk "Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz", Katowice 1998, s. 665; PMA-B "Księga zgonów", t. 23, s. 221, nr id. 31414; Zbiory J. Delowicza.

KRAUZE STEFAN,
Więzień więzienia Montelupich w Krakowie, w KL Auschwitz.
Urodzony 31.08.1909 r. w Pakości pow. inowrocławski. Ukończył w Bydgoszczy Szkołę Zawodową Drogerzystów, a ponieważ na miejscu było ciężko z pracą, przyjechał w 1932 r. do pracy na Śląsk - do Wodzisławia Śl. Po dwóch latach usamodzielnił się (do tej pory był pomocnikiem drogerzysty) i otworzył własną drogerię w Biertułtowach. W 1935 r. ożenił się z Heleną z d. Rduch, córką powstańca i działacza plebiscytowego. Stefan zaangażował się w prace społeczne w Radlinie - był członkiem miejscowego Koła PCK, członkiem chóru męskiego "Echo", był także sekretarzem Straży Pożarnej w Biertułtowach. Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej, ewakuowany na wschód, ale już w pierwszych dniach okupacji powrócił do Biertułtów. Pozbawiony drogerii i eksmitowany ze służbowego mieszkania, zamieszkał u teściów. Gdy został zmuszony do zdeklarowania się w sprawie przyznania volkslisty, napisał że jest narodowości polskiej. W grudniu 1939 r. nielegalnie przedostał się za granicę do Guberni - do Trzebini, a następnie do Krakowa i tam prowadził drogerię - nie pokazując się w Radlinie. W Krakowie zaangażował się jako łącznik organizacji konspiracyjnej AK. Został aresztowany zupełnie przypadkowo podczas obławy - jadąc tramwajem w lipcu 1944 r. Uwięziono go na Montelupich i tego samego dnia po spisaniu personaliów przetransportowany został do Płaszowa pod Krakowem. Obóz ten był filią KL Auschwitz. Przeżył w obozie do wyzwolenia przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 r. Po wojnie wrócił do pracy w drogerii w Wodzisławiu a potem w Rybniku. W drogerii w Rybniku pracował do 1969 r. kiedy to przeniósł się do pracy w kop. "Marcel" gdzie podjął pracę magazyniera.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Stefana Krause), skor. 3; W zachowanych dokumentach PMA-B nie figuruje.

KRAWCZYK LEON,
Więzień w KL Auschwitz.
Urodzony 26.10.1904 r. Nauczyciel szkoły powszechnej w Równie pow. rybnicki. Aresztowany przez Gestapo i osadzony w KL Auschwitz gdzie zginął 1942 r.
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer "Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji - Księga Pamiątkowa", Katowice 1971 r. s. 71.

KRAWCZYK PAWEŁ,
Więzień w KL Buchenwald.
Mieszkaniec Żor pow. rybnicki, członek POW Górnego Śląska, były powstaniec - uczestnik powstań śląskich, były dowódca kompanii powstańców. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej tj. 6.09.1939 r. i osadzony w KL Buchenwald. Został zwolniony z obozu 27.07.1941 r.
Bibliografia: Materiały archiwalne J. Delowicza.

KRAWIEC GERTRUDA,
Więźniarka więzienia w Rybniku, w KL Bergen-Belsen.
Urodzona 1.02.1904 r. w Zabrzu, mieszkanka Jastrzębia pow. rybnicki. Podczas okupacji hitlerowskiej zaangażowała się w działalność organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK - pełniła funkcję łączniczki. Przez zdradę w organizacji, została we wrześniu 1944 r. aresztowana i więziona wpierw w Rybniku, a następnie przesłana do KL Bergen-Belsen (w tym obozie spotkała się z Anną Skrzypiec z Wodzisławia, która przybyła do KL Bergen-Belesen z KL Ravensbrück). Gertruda zmarła w obozie z wycieńczenia w kwietniu 1945 r. - na krótko przed wyzwoleniem obozu.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją córki Jadwigi Koniecznej z d. Krawiec), skor. 5.

KRAWIEC KAROL,
Więzień więzienia w Raciborzu, w KL Auschwitz nr 24805.
Urodzony 2.12.1877 r. w Gorzyczkach pow. rybnicki, mieszkaniec Olzy. Jako 20 letni chłopak wyemigrował do Westfalii i tam pracował w kopalni Herton. Włączył się na emigracji do działalności narodowej w polskich towarzystwach kulturalno-oświatowych. Był współorganizatorem Polskiego Związku Zawodowego Górników w Herton. Brał udział w pierwszej wojnie światowej. Gdy zmarła mu pierwsza żona, ożenił się powtórnie z córką polskiego emigranta i po wojnie w maju 1919 r. powrócił z rodziną na Śląsk, osiedlając się w Lubomi i podejmując pracę w gospodarstwie rolnym. W nowym miejscu zamieszkania bardzo aktywnie działał w polskich organizacjach. Był członkiem POW Górnego Śląska, członkiem bojówki - ochraniającej polskie wiece przed plebiscytem w 1921 r. Uczestnik powstań śląskich. W trzecim powstaniu walczył w IV pułku raciborskim w kompanii lubomskiej. Za zasługi dla Polski odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym oraz innymi odznaczeniami. Po podziale Górnego Śląska na część polską i niemiecką - Lubomia pozostała przy Polsce. W 1924 r. na skutek nieporozumień z niemieckim właścicielem gospodarstwa, w którym dotychczas pracował, wraz z rodziną opuścił Lubomię i przeniósł się do Olzy - skąd dojeżdżał do pracy w kop. "Anna" w Pszowie. W Olzie był członkiem Związku Powstańców Śląskich, organizatorem i opiekunem młodzieży powstańczej oraz działaczem Związku Zawodowego Górników przy kopalni w Pszowie. W 1938 r. przeszedł na emeryturę. W Olzie jego przeszłość polityczna była nieznana, ale w październiku został wezwany na gestapo w Raciborzu i 4.11.1941 r. po przesłuchaniu aresztowany. Po dwóch tygodniach przekazano go do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany był jako więzień nr 24805. Zginął 26.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1663/1942 - potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:50, określenie przyczyny zgonu to "Herzmuskeldegeneration" (zawał mieśnia sercowego).
Bibliografia: PMA-B "Księga zgonów", t. 2, s. 163, nr id. 3295; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony - Apolonii Krawiec), skor. 8.

KRET JAN,
Więzień obozu przejściowego w Frydlandzie nr 85.
Urodzony 17.05.1908 r. w miejscowości Maczki-Sosnowiec, syn Stanisława i Marianny z d. Majchrzak, mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Po ukończeniu czteroklasowej szkoły powszechnej, uczęszczał dwa lata do ośmioklasowego Gimnazjum im. Waleriana Łukaszewicza w Maczkach, gdzie wstąpił do ZHP w 1920 r. i pracował w harcerstwie jako instruktor do 1939 r. Po ukończeniu czwartej klasy Gimnazjum, uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Mysłowicach, które ukończył w czerwcu 1930 r. Pracował jako nauczyciel do wybuchu drugiej wojny światowej w Pszczynie, Palowicach i w Żorach. Ożenił się w 1938 r. z Marią z d. Kołatek - mieszkanką Żor. W okresie okupacji hitlerowskiej wraz z żoną i synami Januszem i Andrzejem odmówił przyjęcia volkslisty umieszczony został 12.04.1943 r. w obozie przejściowym we Frydlandzie nr 85 k.Opola. Z obozu tego zostali zwolnieni 10.08.1943 r. i wywiezieni do Krakowa. Tam wysadzono ich na peronie dworca - bez zabezpieczenia mieszkania i środków do życia. Udali się zatem do krewnych do Muniaczkowic. Po dwóch miesiącach Jan Kret otrzymał mieszkanie i zatrudnienie w Zembocinie. Tam przebywał wraz z rodziną do zakończenia okupacji hitlerowskiej. Po wyzwoleniu wrócił do Żor gdzie w zawodzie nauczyciela pracował aż do przejścia na emeryturę w 1973 r. Posiadane odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego i inne odznaczenia.
Bibliografia: J. Delowicz "Żory - ludzie i wydarzenia", rok 1999, s. 80-81; Zbiory J. Delowicza, segr. I.

KRETEK JÓZEF,
Więzień w KL Mittelbau-Dora.
Urodzony 6.02.1903 r. w Lubomi k.Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. Był uczestnikiem trzeciego powstania śląskiego. Aresztowany 5.08.1942 r. za przynależność do ruchu oporu, przekazany został do KL Mittelbau-Dora - olbrzymiej podziemnej fabryki zbrojeniowej, założonej w pobliżu Nordhausen (Turyngia w Niemczech). Mimo potwornych warunków jakie panowały w tym obozie, przeżył i odzyskał wolność - wyzwolony 11.04.1945 r. przez wojska amerykańskie.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Karola Kozuba), skor. 7.

KROK PIOTR,
Jeniec Oflagu w górach Harzu nr 331, obóz w Lubece.
Urodzony 1.08.1914 r. w Sośnicy pow. gliwicki, syn Karola i Anny z d. Przywara. Szkołę powszechną skończył w Rybniku w 1928 r., a następnie uczęszczał do Średniej Szkoły Ekonomicznej w Rybniku, którą ukończył w 1932 r. W latach 1933-1935 pracował w Starostwie w Rybniku. Czynną służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy w Cieszynie w latach 1935-1936. Po powrocie z wojska, należał do Obrony Narodowej miasta Rybnika. W okresie 1936-1939 r. pracował w kop. "Chwałowice" i kop. "Jankowice". Ostatniego sierpnia 1939 r. zmobilizowany, stacjonował przy Kadrze Piechoty II w Oświęcimiu. 2.09.1939 r. dostał się z wojskiem do Tarnowa gdzie otrzymał przydział jako dowódca plutonu CKM i prowadził obronę przeciwlotniczą miasta Tarnowa w kierunku na "Mościec". Dnia 21.09.1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w różnych oflagach do 2.05.1945 r. Pierwszym obozem był Oflag XI A w górach Harzu gdzie otrzymał numer 331, ostatnim był obóz w Lubece gdzie doczekał się wyzwolenia 2.05.1945 r. Po powrocie do kraju w latach 1946-1948 r. studiował w Wyższym Studium Kontroli Ekonomicznej przy Wyższej Szkole Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach. Niezależnie od studiów, pracował zawodowo od 1946-1947 w Centralnym Zarządzie Przemysłu w Katowicach, od 1947-1948 r. w Gliwickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Inspektoracie Kontroli. Z dniem 1.10.1948 r. przeniesiony został do pracy w Przemyśle Chemicznym. Od 1.10.1948 do 15.03.1952 r. pracował w Zakładach Chemicznych "Azoty" w Jaworznie na stanowisku dyrektora Finansowo-Handlowego, od 15.03.1952 r. do 31.08.1962 w Zakładach Chemicznych "Pronit" w Pionkach także na stanowisku dyrektora. Od 1.09.1962-28.02.1971 r. pracował w Rafinerii Nafty w Czechowicach na stanowisku dyrektora d/s. Ekonomicznych, skąd 1.03.1971 r. przeniesiony został do Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Weglowego, a następnie w kop. "Moszczenica" w Jastrzębiu, gdzie pracował do przejscia na emeryturę.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. I.

KRÓL OTTO,
Więzień więzienia w Raciborzu, w KL Auschwitz, w KL Mauthausen-Gusen nr 48491.
Urodzony 23.09.1916 r. w Bujakowie pow. rybnicki. (Po wojnie zmienił imię na Janusz). Od szóstego roku życia przebywał w Rogowie, gdzie jego ojciec był kierownikiem szkoły. Ukończył gimnazjum w Rybniku w 1938 r. Podczas okupacji do czasu aresztowania pracował jako robotnik kolejowy na torach miedzy Boguminem, a Kuźnią Raciborską. Gdy został wezwany na policję do podpisania Volkslisty, w rubryce o narodowości, wpisał że jest narodowości polskiej. To samo stwierdzał przy poborze do wojska i spisie ludności. Podczas pracy na torach w okresie okupacji dokonał sabotażu urządzeń kolejowych. Wsypał piasek do jednej z oliwiarek na osi pociągu towarowego, co spowodowało zatarcie się osi wagonu i zatrzymanie na dłuższy czas całego transportu. Oskarżony o dokonanie owego sabotażu, został 5.03.1943 r. wezwany na gestapo w Raciborzu gdzie był torturowany. Z Raciborza 19.03.1943 r. przekazano go do KL Auschwitz. W tym obozie przebywał dwa miesiące, a następnie 24.01.1944 r. przniesiony był do KL Mauthausen-Gusen gdzie został oznaczony numerem więźnia 48491. Pracował w kamieniołomach, po pewnym czasie, przeniesiono go do fabryki produkcji części samolotów i broni. Przeżył w obozie i doczekał się wyzwolenia 5.05.1945 r. Brat Otta - Edward - także aresztowany, przebywał w KL Oranienburg.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Otta (Janusza) Króla), skor. 9.

KRÓTKI KAROL,
Więzień więzienia w Mysłowicach, w KL Auschwitz, w KL Mauthausen nr 117972, podobozu Ebensee.
Urodzony 18.10.1910 r. w Jastrzębiu Dolnym pow. rybnicki, mieszkaniec Jastrzębia. Wpierw listonosz, a w ostatnich latach przed drugą wojną światową był naczelnikiem Urzędu Pocztowego w Jastrzębiu. Wiosną 1939 r. zmobilizowany został do Pułku Łączności w Krakowie. Z tym pułkiem walczył we wrześniu 1939 r., został ranny w ramię i dostał się do niewoli niemieckiej, z której zwolniono go w grudniu 1939 r. W okresie okupacji pracował jako listonosz w Jastrzębiu. Wstąpił do organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. W wyniku zdrady został aresztowany i przewieziony do więzienia śledczego (Ersatzpolizeigefängnis) w Mysłowicach. Po śledztwie przekazany do KL Auschwitz. Przebywał w tym obozie do czasu ewakuacji więźniów w "marszu śmierci" (18.01.1945 r.) z Oświęcimia do Wodzisławia Śl. a stamtąd przetransportowany do KL Mauthausen gdzie otrzymał nr więźnia 117972. Z tego obozu przeniesiony został do podobozu w Ebensee. Został wyzwolony 6.05.1945 r. Do domu powrócił w lipcu 1945 r. i ponownie pełnił obowiązki naczelnika poczty w Jastrzębiu. Zmarł w 1958 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją wdowy - Heleny Krótki), skor. 5.

KRUPA AGNIESZKA,
Więźniarka w KL Auschwitz.
Urodzona 19.01.1889 r. w Lubomi k.Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, córka Franciszka i Florentyny z d. Wesoły, mieszkanka Raciborza. Po aresztowaniu przekazana do KL Auschwitz gdzie zginęła 27.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36139/1943 - potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:35, określenie przyczyny zgonu to "allgemeine Körperschwäche" (ogólne wyczerpanie organizmu).
Bibliografia: PMA-B "Księga zgonów", t. 25, s. 131, nr id. 66392.

KRUPA FRANCISZEK,
Więzień więzienia w Gliwicach, obozu w Gratz.
Urodzony 14.05.1899 r. w Bziu k.Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, mieszkaniec miejscowości Bzie - brat Wilhelma, rolnik. Był aktywnym działaczem plebiscytowym - członkiem komisji ze strony polskiej. Powstaniec - uczestnik trzech powstaniach śląskich, w trzecim powstaniu służył w 9 kompanii 13 pp żorskiego. Walczył pod Górą św. Anny. Po 1922 r. podjął pracę jako górnik w kop. "Rymer" w Niedobczycach. W okresie kryzysu gospodarczego 1930-1939 r. został zwolniony z kopalni i wrócił do pracy we własnym gospodarstwie rolnym. Podczas okupacji dostał nakaz pracy przymusowej w Pawłowicach - w majątku barona von Reicensteina. W listopadzie 1942 r. został aresztowany. Sąd Specjalny w Gliwicach skazał go na dwa lata karnego obozu pracy, za udzielenie schronienia przez jeden wieczór dwom rosyjskim jeńcom - uciekinierom z obozu. Z Gliwic dostał się do obozu karnego w Gratz, pracował tam w kamieniołomach. W obozie podupadł na zdrowiu, dostał się do szpitala, i podleczony - po czterech tygodniach wrócił do obozu, został zwolniony w 1944 r. i wróciwszy do domu, zajmował się już wyłącznie własną gospodarką.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Krupu), skor. 5.

KRUPA WILHEL,
Więzień więzienia w Mysłowicach, w KL Oranienburg, w KL Flossenburg.
Urodzony 14.09.1896 r. w Bziu k.Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, brat Franciszka, mieszkaniec Bzia. Z zawodu był kowalem i pracował w kuźni majątku barona von Reizenstein. Z pierwszej wojny światowej wrócił do domu w lutym 1919 r. i zaraz wstąpił do POW Górnego Śląska. Był powstańcem - uczestnikiem trzech powstań śląskich. W trzecim powstaniu służył w 9 kompanii 13 żorskiego pułku piechoty - walcząc później pod Górą Św. Anny. Ożenił się w 1921 r. Po wybuchu drugiej wojny światowej pracował jako kowal w tym samym majątku barona von Reizenstein. Na początku okupacji - 8.09.1939 r. wezwany na posterunek policji niemieckiej w Golasowicach, został aresztowany i przesiedział dwa tygodnie w więzieniu w Pszczynie, a następnie dwa tygodnie w więzieniu śledczym (Ersatzpolizeigefängnis) w Mysłowicach. Po jakimś czasie, przewieziono go do KL Oranienburg z tego obozu do KL Flossenburg w Bawarii, gdzie pracował w kamieniołomach. Dnia 28.08.1941 r. dzięki staraniom żony, został zwolniony z obozu. Po powrocie do domu podjął pracę w kuźni. Poszedł na emeryturę w 1948 r. Posiadał odznaczenia: Śląski Krzyż Powstańczy i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Wilhelma Krupy), skor. 5.

KRUPIŃSKI BOLESŁAW,
Więzień w KL Buchenwald.
Urodzony 15.03.1893 r. w Woronczynie na Wołyniu. Ukończył studia na Politechnice w Petersburgu. Został inżynierem - specjalistą w dziedzinie górnictwa. W latach 1933-1939 dyrektor kop. "Rymer" w Niedobczycach k.Rybnika. W okresie przed drugą wojną światową był naczelnym dyrektorem Rybnickiego Gwarectwa Węglowego. Podczas okupacji hitlerowskiej został aresztowany i skazany na pobyt w KL Buchenwald. Przeżył w obozie do jego wyzwolenia w dniu 11.04.1945 r. Po wojnie w latach 1945-1950 był organizatorem Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, był wiceministrem górnictwa i przewodniczącym Państwowej Rady Górnictwa.
Został profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego imieniem nazwano Technikum Górnicze w Rybniku. Zmarł w 1972 r. w Warszawie, pochowany na Powązkach.
Bibliografia: L. Musiolik "Śląscy patroni rybnickich ulic", Wyd. 1994 r. s. 23; L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 90-91; Zbiory J. Delowicza.

KRYG ZENON,
Więzień więzienia w Mysłowicach, w KL Gross-Rosen, w KL Flossenburg, podobozu Nersbruck.
Urodzony 22.10.1905 r. w Poznaniu, mieszkaniec Wodzisławia Śl., z zawodu fryzjer. Po uzyskaniu niepodległości Polski po pierwszej wojnie światowej, jako czternastoletni chłopak był gońcem w powstaniu wielkopolskim. Harcerz a następnie członek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". W 1928 r. przybył na Górny Śląsk osiedlając się w Wodzisławiu gdzie prowadził własny zakład fryzjerski. Ożenił się w 1935 r. Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. w 23 pułku artylerii i dostał się do niewoli niemieckiej pod Lwowem, z której powrócił w listopadzie tegoż roku. Ponieważ nie otrzymał zezwolenia na otwarcie swojego zakładu fryzjerskiego, podjął prace w koksowni w Radlinie. Po krótkim czasie dostał nakaz pracy z Arbeitzamtu do pracy w Kędzierzynie, a następnie w okolicach Gliwic gdzie pracował jako robotnik na torach kolejowych. Wiosną 1940 r. wstąpił do organizacji konspiracyjnej Orzeł Biały w Wodzisławiu Śl. Organizacja została zdekonspirowana, a on aresztowany 22.06.1943 r. i przewieziony na gestapo w Rybniku. Następnie, przetransportowany został wraz z innymi więźniami do więzienia śledczego (Ersatzpolizeigefängnis) w Mysłowicach. Po czterech miesiącach przesłano go do KL Gross-Rosen w Rogoźnicy gdzie pracował w kamieniołomach. Stamtąd przekazany był do KL Flossenburg, a potem do filii KL Dachau - do Nersbruck (tam przebywał najdłużej) i wykonywał obowiązki fryzjera. Został wyzwolony w kwietniu 1945 r. przez wojska amerykańskie. Po wojnie wrócił do Wodzisławia, pracował w handlu, potem w kop. "Marcel" w Radlinie - w kontroli technicznej. Był aktywnym działaczem społecznym w Wodzisławiu Śl.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Zenona Kryga), skor. 6.

KRYŁOSZAŃSKI ROMAN,
Więzień obozu przejściowego w Lyskach.
Mieszkaniec Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Aresztowany w drugiej połowie 1942 r., przekazany został do obozu przejściowego Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak bliższych informacji o losie tego więźnia.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

KRZYKAŁA EDWARD,
Więzień więzienia w Raciborzu.
Mieszkaniec wioski Pogrzebień k.Rydułtów pow. rybnicki, kolejarz. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i więziony przez bardzo długi okres w więzieniu w Raciborzu. Uzyskał wolność wraz z zakończeniem wojny. Zmarł w 1965 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

KRZYKAŁA IGNACY,
Więzień więzienia w Raciborzu.
Mieszkaniec wioski Adamowice w pow. rybnickim. Aresztowany przez hitlerowców 15.07.1941 r. i więziony w Raciborzu, skąd po miesiącu sadystycznych przesłuchań został zwolniony tj. 15.08.1941 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

KRZYSTEK RUDOLF,
Więzień w KL Auschwitz nr 17447.
Urodzony 27.04.1892 r. w Karwinie, syn Józefa i Antoniny s d. Ostruzka. Nauczyciel szkoły powszechnej w Pogwizdowie pow. cieszyński. Ostatnie dwa lata przed okupacją hitlerowską mieszkaniec Radlina. Był członkiem organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany w Cieszynie i przetransportowany 30.06.1941 r. do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowany został jako więzień nr 17447. Zginął w tym obozie 18.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1359/1942 - potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:00, określenie przyczyny zgonu to "Darmkatarrh bei Phlegmone" (katar/nieżyt jelit przy flegmonie).
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer "Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji - Księga Pamiątkowa", Katowice 1971 r. s. 71; PMA-B "Księga zgonów", t. 1, s. 1359, nr id. 2991.

KUBATKO EDWARD,
Więzień więzienia w Mysłowicach, w KL Dachau.
Urodzony 6.09.1917 r. w Rydułtowach pow. rybnicki, mieszkaniec tejże miejscowosci. Działacz ZHP, uczeń rybnickiego gimnazjum - zdał maturę w 1937 r. a następnie student. Aresztowany 13.04.1940 r. i przetransportowany do więzienia śledczego (Ersatzpolizeigefängnis) w Mysłowicach, a stamtąd do KL Dachau gdzie zginął.
Bibliografia: L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 91; Zbiory J. Delowicza.

KUBEK JERZY,
Więzień w KL Buchenwald.
Mieszkaniec miejscowości Czernica pow. rybnicki. Wpierw uczeń rybnickiego gimnazjum, a następnie student politechniki. Aresztowany 13.04.1940 r. przez członków freikorpusu, pobity do utraty przytomności na miejscowym posterunku policji, a następnie wywieziony do KL Buchenwald gdzie zginął.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

KUBEK JÓZEF,
Mieszkaniec miejscowości Czernica pow. rybnicki. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej na początku 1940 r. - na skutek bicia zmarł na posterunku policji w Czerwionce.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

KUBICA ANTONI,
Więzień w KL Dachau nr 7775.
Urodzony 6.01.1897 r. w Potępie pow. Tarnowskie Góry. Po ukończeniu niemieckiej szkoły powszechnej udał się do seminarium nauczycielskiego w Pruszkowie k.Opola - ukończył je 25.01.1918 r. Od 1.02.1918 r. był niemieckim nauczycielem w Bykowinie na Śląsku. W listopadzie tegoż roku, skończyła się pierwsza wojna światowa i powstała niepodległa Polska. Mimo że ukończył niemieckie seminarium nauczycielskie, jako Polak, pragnął służyć swojemu narodowi. Podjął się nauczania - wykładania języka polskiego w mowie i piśmie dla dzieci tych rodzin, które o to zabiegały. Były powstaniec, uczestnik trzeciego powstania. Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski w 1922 r., pracował w polskich szkołach w powiecie rybnickim, a od 1.11.1925 r. pełnił obowiązki kierownika szkoły w Połomi. Na tym stanowisku pozostał do wybuchu drugiej wojny światowej. Przy Związku Powstańców Śląskich prowadził organizację Młodzież Powstańcza, a w ramach tej organizacji prowadził chór i kółko teatralne. Ożenił się w 1927 r. W 1926-1927 r. ukończył wyższy kurs nauczycielski z robót ręcznych w Mysłowicach. 1.09.1939 r. uchodził na wschód, lecz po krótkim pobycie w Tarnowie i Krakowie wrócił na Śląsk i zamieszkał u teściowej w Chorzowie. Gdy się zameldował na policji, znajdowała się tam już opinia o nim - dostarczona z Połomi. Został aresztowany 3.05.1040 r. i po przesłuchaniu na gestapo w Chorzowie przekazano go do KL Dachau, gdzie otrzymał nr 7775. Zmarł w tym obozie 22.03.1941 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony Łucji Kubica) skor. 7.

KUBICA JÓZEF,
Więzień obozu - brak informacji dot. miejsca.
Mieszkaniec Jejkowic k.Rybnika. Aresztowany wraz z rodziną i przekazany do obozu koncentracyjnego, gdzie udało mu się przeżyć i wrócić do domu. Brak informacji o nazwie obozu w jakim przebywał.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

KUBICA ROMAN,
Więzień w KL Mauthausen.
Urodzony 31.01.1889 r. w Jastrzębiu pow. rybnicki. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec - uczestnik powstań śląskich. Pracował jako górnik w kop. "Jankowice" w Boguszowicach. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej, 22.09.1943 r. przekazany do KL Mauthausen gdzie zginął.
Bibliografia: L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 88; L. Musiolik "Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP", s. 37.

KUBICA ROMAN,
Więzień w KL Mauthausen.
Urodzony 21.01.1929 r. w Jastrzębiu Górnym. Po aresztowaniu przekazany do KL Mauthausen gdzie zginął 19.03.1945 r. Brak innych informacji o tym więźniu.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

KUBICA TEODOR,
Więzień obozu - brak informacji dot. miejsca.
Mieszkaniec Dziemierza k.Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej na skutek donosu miejscowych renegatów, przekazany do obozu koncentracyjnego i tam zginął. Brak informacji o nazwie obozu w którym przebywał.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach PMA-B oraz w kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.

KUBOSZEK WŁADYSŁAW pseud. Rogosz, Bogusław, Robak, Kuba,
Więzień więzienia w Mysłowicach, w KL Auschwitz.
Urodzony 15.10.1912 r. w Wiśle Małej w pow. pszczyński. Maturę zdał w Gimnazjum w Cieszynie. Studia prawnicze z dyplomem magistra ukończył na Uniwersytecie Poznańskim. W czasie studiów odbył czynną służbę wojskową w 4 pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, kończąc kurs podchorążych rezerwy w stopniu podporucznika. W okupowanym już kraju, w październiku 1939 r. zaangażował się w działalność ruchu oporu w organizacji Orła Białego jako organizator i komendant obwodu rybnicko-wodzisławskiego.
Organizował działalność konspiracyjną w powiecie cieszyńskim i na Zaolziu, został pierwszym inspektorem Rybnickiego Inspektoratu Służby Zwycięstwu Polski (SZP). Po rozbiciu przez okupanta organizacji Polskie Siły Zbrojne (PSZ) i Polska Organizacja Powstańcza (POP), zaangażował się w działalność organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, zostając inspektorem Rybnickiego Inspektoratu ZWZ/AK. Aresztowany 9.02.1944 r. i przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach, a następnie przekazany do KL Auschwitz gdzie prawdopodobnie został stracony 24.08.1944 r. z wyroku sądu doraźnego (Sondergericht).
Bibliografia: "Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku", Katowice 1986, s. 243, 245; M. Brzost "Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej", Katowice 1995, s. 21, 43, 45, 49-52, 58, 60, 66, 76, 78, 82, 86, 93, 99, 102, 106, 109, 113, 115, 119, 120, 127; J. Musioł "Ślązacy", Katowice 1987, s. 245, 252, 255, 258-259, 264, 278, 281-282, 292, 294; J. Klistała "Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II", Bielsko-Biała 2003, s. 44, 73, 188, 189, 203; L. Musiolik "Śląscy patroni rybnickich ulic", Wyd. 1994 r. s. 24.

KUCHARCZYK EDWARD,
Więzień w KL Auschwitz nr 109790.
Urodzony 4.03.1922 r. w Połomi pow. rybnicki. Pomagał Polakom których okupant zmuszał do służenia w armii niemieckiej - zaopatrując ich w środki medyczne, które powodowały stany chorobowe. Aresztowany został 11.11.1943 r. za sabotaż gospodarczy. Po aresztowaniu przetransportowany do KL Auschwitz i zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 22.03.1943 r. jako więzień nr 109790. Zwolniony z obozu 21.10.1944 r.
Bibliografia: I. Pająk "Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz", Katowice 1998, s. 304; PMA-B Ankieta z dn. 25.06.1976 r. (sygn. Mat./11470, nr inw.163018); Zbiory J. Delowicza(kserokopia z relacją prezes Koła ZBoWiD w Połomi - Józefa Gąsiora), skor 7.

KUCHARCZYK RYSZARD,
Więzień więzienia w Mysłowicach, w KL Auschwitz nr 32597.
Urodzony 24.02.1903 r. w Królewskiej Hucie (po wojnie zmieniona nazwa na Chorzów), syn Józefa i Marii z d. Swatek, mieszkaniec Brzezia nad Odrą, pow. raciborski. Po aresztowaniu przetransportowany do więzienia śledczego (Ersatzpolizeigefängnis) w Mysłowicach, a po śledztwie przekazany do KL Auschwitz i zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 24.04.1942 r. jako więzień nr 32597. Zginął 30.06.1942 r., według wystawionego aktu zgonu nr 13262/1942 - potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 23:50, określenie przyczyny zgonu to "Darmkatarrh bei Körperschwäche" (nieżyt/katar jelit przy wyczerpaniu organizmu).
Bibliografia: I. Pająk "Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz", Katowice 1998, s. 167; PMA-B "Księga zgonów", t. 9, s. 1258, nr id. 11799; Zbiory J. Delowicza.

KUCHCIK PAWEŁ,
Więzień w KL Dachau.
Mieszkaniec Popielowa pow. rybnicki. Aresztowany 12.04.1940 r. i przekazany do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

KUCZATY BOLESŁAW,
Więzień w KL Auschwitz, w KL Mauthausen.
Urodzony 28.10.1913 r. w miejscowości Rogów k.Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, mieszkaniec Rybnika. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność konspiracyjną w ZWZ. Aresztowany 1.05.1940 r. wpierw przetransportowany do KL Auschwitz, a stamtąd do KL Mauthausen gdzie zginął w 1943 r.
Bibliografia: "Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980", Katowice 1986, s. 245; L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 92; L. Musiolik "Nasza mała ojczyzna - kronika Gminy Smolna", Rybnik 1995, s. 62; "Ziemia rybnicko-wodzisławska", red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 274; J. Klistała "Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II", Bielsko-Biała 2003, s. 64; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ.

KUCZATY STANISŁAW,
Więzień w KL Dachau, w KL Mauthausen-Gusen.
Urodzony 17.08.1916 r. w miejscowości Rogów k.Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. Po szkole powszechnej uczęszczał do dwuletniej szkoły handlowej w Rybniku, którą ukończył w 1936 r. Uczestniczył w kampanii wrześniowej, a ranny w okolicach Krosna dostał się do niewoli, z której udało mu się uciec. Po powrocie do Rybnika, został aresztowany i przekazany do KL Dachau, a stamtąd do KL Mauthausen-Gusen. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność. Po wyzwoleniu, pracował w Hucie "Silesia" w Rybniku, a następnie w Przedsiębiorstwie Budowlano-Inżynieryjnym Przemysłu Węglowego w Rybniku. Zmarł 10.07.1970 r.
Bibliografia: L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 93.

KUCZATY STEFAN,
Więzień w KL Auschwitz nr 108625, w KL Buchenwald nr 64506, w KL Mittelbau-Dora.
Urodzony 16.10.1911 r. w Lubomi k.Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. W latach międzywojennych działał w kołach młodzieży powstańczej. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu plutonowego. Przeszedł szlak bojowy od Pszczyny na Lubelszczyznę. Ranny w walce, wzięty do niewoli niemieckiej pod Biłgorajem. Udało mu się zbiec z niewoli, zamieszkał w Rybniku, gdzie zaangażował się w działalność ruchu oporu jako żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany, przekazany został 13.02.1943 r. do KL Auschwitz, gdzie na okres śledztwa przetrzymywany był na bloku 2a.
Po śledztwie przekazany na pobyt w obozie i zarejestrowany 16.03.1943 r. jako więzień nr 108625. Następnie, transportem zbiorowym przekazany został do KL Buchenwald i tam zarejestrowany jako więzień nr 64506 - do podobozu Mittelbau-Dora. Przeżył w obozie do jego wyzwolenia w dniu 11.04.1945 r. Po wojnie prowadził w Rybniku działalność usługową. Zmarł 7.02.1977 r., jest pochowany na rybnickim cmentarzu.
Bibliografia: A. Mrowiec "Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem", wyd. Katowice 1958, s. 26; "Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku", Katowice 1986, s. 244; L. Musiolik "Nasza mała ojczyzna - kronika Gminy Smolna", Rybnik 1995, s. 61, 62, L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 93; I. Pająk "Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz", Katowice 1998, s. 298; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ.

KUCZERA JAN,
Więzień w KL Auschwitz.
Urodzony w 1924 r. w Gotartowicach k.Rybnika. Harcerz XIII Drużyny Harcerzy im. Witolda Regera w Gotartowicach. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu - w organizacji konspiracyjnej PTOP. Aresztowany został w 1942 r. i przesłany do KL Auschwitz gdzie zginął pod koniec 1942 r.
Bibliografia: L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 93.

KUCZERA JÓZEF,
Więzień obozu - brak informacji dot. miejsca.
Mieszkaniec Jejkowic k.Rybnika. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej, przekazany został do obozu koncentracyjnego. Brak informacji o nazwie obozu w którym przebywał. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach PMA-B oraz w kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.

KUCZERA MAKSYMILIAN,
Więzień KL Dachau
Urodzony 3.09.1906 r. w Osinach k.Wodzisławia Śl., mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Już jako uczeń szkoły średniej, brał udział w trzecim powstaniu śląskim. Aresztowany przez gestapo 11.04.1940 r. i przekazany do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. Po wyzwoleniu, pracował w różnych przedsiębiorstwach budowlanych (od 1956 r. do przejścia na emeryturę jako kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Żorach). Pod przejściu na emeryturę - bardzo aktywny społecznik w środowisku emerytów i rencistów. Zmarł 15.03.1978 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.

KUFIETA JERZY,
Więzień w KL Auschwitz, w KL Buchenwald.
Urodzony 22.04.1915 r. w Radziejowie pow. rybnicki. Szkołę powszechną ukończył w Zebrzydowicach Rybnickich. Mistrz piekarski - prowadził piekarnię w Zebrzydowicach. W latach 1938-1939 odbywał służbę wojskową w Równym w województwie lwowskim. Uczestnik kampanii wrześniowej. W czasie okupacji hitlerowskiej, był żołnierzem organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. W jego mieszkaniu odbywały się odprawy kierownictwa ZWZ. Został aresztowany w czerwcu 1943 r. i osadzony w KL Auschwitz, a następnie wysłany transportem zbiorowym do KL Buchenwald. Przeżył w obozie do jego wyzwolenia w dniu 11.04.1945 r. Po powrocie do domu, aresztowany w 1948 r. i więziony do 1951 przez służbę bezpieczeństwa PRL w Raciborzu i w Piaskach pod Będzinem - za przynależność do AK. Po zwolnieniu był kierownikiem piekarni Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Jejkowicach - do przejścia na emeryturę. Zmarł 11.03.1982 r.
Bibliografia: A. Mrowiec "Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem", Katowice 1958, s. 25, 26; "Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku", Katowice 1986, s. 244; L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 94; "Ziemia rybnicko-wodzisławska", red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 274; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ.

KUKLA STEFAN,
Więzień w KL Auschwitz, w KL Mauthausen-Gusen nr 34340.
Urodzony 8.12.1900 r w Kryrach pow. pszczyński, mieszkaniec Rogowa k.Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. Był strażnikiem na placówce od Olzy po Brzezie n/Odrą. Tuż przed wybuchem drugiej wojny uchodził na wschód, lecz pod koniec grudnia 1939 r. powrócił do Rogów. Razem ze swoim szwagrem pracował jako robotnik torowy między Boguminem a Raciborzem. Wezwany został 5.03.1940 r. na gestapo w Raciborzu, gdyż oskarżono go o sabotaż urządzeń kolejowych. Został aresztowany i po dwóch tygodniach przesłany do KL Auschwitz. Stamtąd, 25.08.1943 r. przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen i zarejestrowany jako więzień nr 34340. Na krótko przed wyzwoleniem obozu ciężko zachorował. Wyzwolony przez amerykanów 5.05.1945 r. - wracał pociągiem z byłym współwięźniem Januszem Królem, był tak osłabiony chorobą że miał problemy by dobrnąć do domu. Z Chałupek do Rogów trzeba było go transportować na wózku jaki używało się do wożenia towarów. W domu poddany leczeniu, na tyle wyzdrowiał, że mógł podjąć pracę w urzędzie Celnym w Chałupkach i pracował tam do emerytury. Zmarł w 1971 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją szwagierki - Teresy Radzyńskiej) skor. 9.

KULA FRANCISZEK,
Więzień w KL Mauthausen.
Urodzony 21.01.1900 r., mieszkaniec Gotartowic k.Rybnika. Członek POW Górnego Ślaska, były powstaniec - uczestnik powstań śląskich. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej, przekazany został do KL Mauthausen gdzie zginął 8.01.1945 r.
Bibliografia: L. Musiolik "Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP", 37; L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 94; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.

KULA JÓZEF,
Więzień w KL Auschwitz nr 47705.
Urodzony 22.01.1898 r. w Boguszowicach k.Rybnika, syn Józefa i Marianny z d. Sobik, mieszkaniec Boguszowic. Po aresztowaniu przetransportowany do KL Auschwitz i zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 17.07.1942 r. jako więzień nr 47705. Zginął w tym obozie 9.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 19074/1942 - potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:10, określenie przyczyny zgonu to "Kachexie bei Darmkatarrh" (wyczerpanie przy katarze/nieżycie jelit).
Bibliografia: I. Pająk "Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz", Katowice 1998, s. 198; L. Musiolik "Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP", s. 37; L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 94; PMA-B "Księga zgonów", t. 13, s. 1058, nr id. 17538.

KULA SYLWESTER,
Więzień więzienia w Mysłowicach, w KL Auschwitz nr 47706.
Urodzony 31.12.1925 r. w Gotartowicach k.Rybnika, syn Franciszka i Zofii z d. Fryhlich, mieszkaniec Gotartowic. Harcerz XIII Drużyny Harcerzy im. Witolda Regera w Gotartowicach. Z nastaniem okupacji hitlerowskiej, członek ruchu oporu w szeregach Polskiej Tajnej Organizacji Powstańczej. Kolporter podziemnego pisma "Zew Wolności". Aresztowany przez gestapo 13.06.1942 r., przetransportowany najprawdopodobniej wpierw do więzienia śledczego (Ersatzpolizeigefängnis) w Mysłowicach, a po śledztwie 17.07.1942 r. skazany na pobyt w KL Auschwitz gdzie zarejestrowany został jako więzień nr 47706. Zginął w tym obozie 5.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 28225/1942 - potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:10, określenie przyczyny zgonu to "Sepsis bei Phlegmone" (ogólne zakażenie przy flegmonie).
Bibliografia: L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 94; "Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku", Katowice 1986, s. 242; I. Pająk "Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz", Katowice 1998, s. 198; I. Libura "Z dziejów domowych powiatu - gawęda o ziemi rybnickiej", Opole 1984, s. 309; PMA-B "Księga zgonów", t. 19, s. 1167, nr id. 26553.

KULA WILHELM,
Więzień więzienia w Rybniku
Urodzony 3.10.1895 r. w Boguszowicach k.Rybnika. Pracownik kop. "Jankowice" w Boguszowicach. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec - uczestnik drugiego i trzeciego powstania śląskiego. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej i więziony przez trzy miesiące w więzieniu w Rybniku. Po dłuższym pobycie w więzieniu, zwolniony do domu. Zmarł 22.03.1968 r.
Bibliografia: L. Musiolik "Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP", s. 37; L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 94-95.

KULAS JERZY,
Więzień więzienia w Mysłowicach, w KL Auschwitz nr 157306.
Urodzony 14.04.1904 r. w Świętochłowicach, mieszkaniec Rybnika. Od rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej członek ruchu oporu - żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany w Rzędówce pow. rybnicki w czerwcu 1943 r., przewieziony do więzienia śledczego (Ersatzpolizeigefängnis) w Mysłowicach. Po śledztwie przekazany został 12.10.1943 r. na pobyt w KL Auschwitz i zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 157306. Został zwolniony z obozu 15.11.1944 r. Zmarł w 1970 r.
Bibliografia: I. Pająk "Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz", Katowice 1998, s. 413; PMA-B Ankieta z dn. 11.12.1978 r. (sygn. May./12612, nr inw. 165413); Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ.

KULAWIK ROMAN,
Więzień w KL Buchenwald.
Urodzony 31.08.1920 r., mieszkaniec Ornontowic pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych tygodniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Buchenwald gdzie zginął 24.11.1939 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

KULAWIK STEFAN,
Więzień obozu w Nieborowicach, Oflagu.
Urodzony 12.11.1911 r. w Grabowej, inżynier, mieszkaniec Ornontowic pow. rybnicki. We wrześniu 1939 r. obrońca Rybnika - dowódca (w stopniu podporucznika) III plutonu, I kompanii strzelców, dowodzonej przez kapitana Jana Kotucza. Dostał się do niewoli niemieckiej pod Woszczycami k. Żor. Przetransportowany został do pierwszego obozu koncentracyjnego w pobliżu Rybnika (powstałego w 1939 r. po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Polski), usytuowanego w lesie między Krywałdem - Nieborowicami - Pilchowicami, a następnie przekazany do oflagu (nieznana nazwa) gdzie przebywał do końca okupacji. Po wyzwoleniu pracował w Hucie "Silesia" w Rybniku. Zmarł 17.01.1999 r.
Bibliografia: L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 95.

KULIG STEFAN,
Więzień w KL Auschwitz.
Urodzony 10.07.1892 r., mieszkaniec wioski Kobyla pow. rybnicki - kierownik szkoły podstawowej w tej miejscowości. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej w okolicach Czestochowy, przekazany został do KL Auschwitz gdzie zginął w 1942 r.
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer "Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji - Księga Pamiątkowa", Katowice 1971 r. s. 72; Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach PMA-B nie figuruje.

KULIK FRANCISZEK,
Więzień w KL Auschwitz nr 15758.
Urodzony 15.11.1921 w miejscowości Rogów k.Wodzisławia. Po aresztowaniu przetransportowany do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany został w obozowej ewidencji dnia 23.05.1941 r. jako więzień nr 15758. Brak innych informacji o tym więźniu.
Bibliografia: I. Pająk "Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz", Katowice 1998, s. 100.

KULIK TEODOR,
Więzień w KL Dachau.
Urodzony 29.09.1899 r., mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec - uczestnik powstań śląskich. Członek Związku Powstańców Śląskich. Aresztowany 16.06.1942 r. i przekazany do KL Dachau gdzie zginął 16.11.1942 r. Brak dalszych informacji o losie więźnia.
Bibliografia: L. Musiolik "Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP", s. 36; L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 95; Zbiory J. Delowicza.

KUNA TEOFIL,
Więzień w KL Dachau, w KL Mauthausen-Gusen.
Urodzony 16.12.1905 r. w Gliwicach. Po plebiscycie rodzina zamieszkała w Rybniku. Od najmłodszych lat jako bardzo umuzykalniony, związany był z chórami śpiewaczymi (jako chórmistrz) a także jako dyrygent (w 1922 r. - członek rybnickiego Chóru "Seraf", w okresie służby wojskowej 1926-1928 r. prowadził chór wojskowy, od 1928 r. dyrygent Chóru "Seraf", a w latach 1935-1939 dyrygent okręgowy). Do 1939 r. był pracownikiem Komunalnej Kasy Oszczędności w Rybniku. W 1939 r. uczestnik kampanii wrześniowej - trafił do niewoli.
Po powrocie z niewoli był organistą w kościele OO Misjonarzy w Rybniku i tym kościele został aresztowany dnia 25.06.1940 r. a następnie przetransportowany do KL Dachau, stamtąd do KL Mauthausen-Gusen gdzie zginął 29.10.1940 r.
Bibliografia: L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 95.

KURZAWA ANTONI,
Więzień obozu przejściowego w Lyskach.
Mieszkaniec Rybnika. Za odmowę podpisania volkslisty, aresztowany wraz z rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak dokładniejszych informacji o losie więźnia.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

KURZAWA JADWIGA,
Więzień obozu przejściowego w Lyskach.
Mieszkanka Rybnika. Za odmowę podpisania volkslisty, aresztowana wraz z rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzona w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak dokładniejszych informacji o losie więźniarki.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

KURZAWA STANISŁAW,
Więzień obozu przejściowego w Lyskach.
Mieszkaniec Rybnika. Za odmowę podpisania volkslisty, aresztowany wraz z rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak dokładniejszych informacji o losie więźnia.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

KURZĘTKOWSKI SZCZĘSŁAW,
Więzień w KL Dachau, w KL Mauthausen-Gusen.
Urodzony 15.02.1882 r. w miejscowości Lubawa k.Tczewa. Z Zawodu aptekarz, od 1.05.1926 r. był kierownikiem apteki w Radlinie obok kop. "Emma". Wykonywał ten zawód także w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej. Został jednak aresztowany 5.05.1940 r. w Radlinie podejrzany o przesyłanie lekarstw więźniom w KL Auschwitz. Przebywał krótko w KL Dachau, następnie KL Mauthausen-Gusen. Został zwolniony z obozu w marcu 1944 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Agnieszki Kurzętkowskiej), skor. 3; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.

KUŚKA ALOJZY,
Więzień więzienia w Wodzisławiu, w Rybniku, w KL Dachau, w KL Auschwitz.
Urodzony 22.07.1894 r. w Radlinie-Obszarach pow. rybnicki, mieszkaniec tej miejscowości. Wielki społecznik - założył w 1918 r. Towarzystwo Śpiewu "Jutrzenka" i został pierwszym dyrygentem tego chóru. W kwietniu 1919 r. założył i został naczelnikiem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Współorganizował POW Górnego Śląska w Obszarach - był członkiem tej organizacji od 10.02.1919 do 30.06.1921 r. Były powstaniec - uczestnik powstań śląskich. Wraz z siostrą Bronisławą gromadził broń. Z wielką energią brał udział w agitacji plebiscytowej. Podczas trzeciego powstania był dowódcą kompanii wartowniczej wodzisławskiego 14-go pułku piechoty. Po powstaniu, pracował w kop. "Rymer" w Niedobczycach, kontynuując równocześnie pracę społeczną w Towarzystwie Śpiewaczym i w "Sokole". W 1926 r. przeszedł do pracy na kolei i do wybuchu drugiej wojny światowej pracował na stacji w Obszarach. Z chwilą rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej został aresztowany 3.09.1939 r. przez miejscowych renegatów. Po kilku dniach został zwolniony, by 11.11.1939 r. ponownie zostać aresztowanym i przewiezionym do więzienia w Wodzisławiu Śl. Następnie przesłano go do więzienia w Rybnika a stamtąd do KL Dachau. W grudniu 1940 r. przeniesiony został do KL Auschwitz i tam zginął 5.09.1941.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Anny Kuśka); W zachowanych dokumentach PMA-B nie figuruje.

KUŚKA AUGUSTYN,
Więzień więzienia w Rybniku, w KL Auschwitz.
Urodzony 22.07.1894 r w Radlinie-Obszary pow. rybnicki, syn Franciszka i Franciszki z d. Gąsior, mieszkaniec Radlina-Obszary. Po aresztowaniu był bardzo bity i maltretowany na wstępnych przesłuchaniach w rybnickim gestapo. Z Rybnika przekazany do KL Auschwitz, tam zginął 5.09.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1418/1941 - potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:15, określenie przyczyny zgonu to "Darmkatarrh bei Körperschwäche" (nieżyt/katar jelit przy wyczerpaniu organizmu).
Bibliografia: PMA-B "Księga zgonów", t. 1, s. 1416, nr id. 68782; Informacja Stanisława Sachsa z Radlina.

KUŚKA FRANCISZEK,
Więzień w KL Auschwitz nr 26860.
Urodzony 8.09.1899 r. w Rybniku, syn Ludwika i Waleski z d. Kukla, mieszkaniec Rybnika. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec - uczestnik powstań śląskich. W Latach międzywojennych sekretarz Sądu Grodzkiego w Rybniku. Po aresztowaniu przetransportowany do KL Auschwitz i zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 17.03.1942 r. jako więzień nr 26860. Zginął w tym obozie 24.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 16469/1942 - potwierdzonego przez lekarza obozowego, więzień ten zmarł o godz. 10:05, określenie przyczyny zgonu to "Myocardinsuffizienz" (zapalenie mięśnia sercowego).
Bibliografia: I. Pająk "Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz", Katowice 1998, s. 158; L. Musiolik "Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP", s. 37; L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 96; PMA-B "Księga zgonów", t. 11, s. 1449, nr id. 14977.

KUŚKA FRANCISZEK,
Więzień w KL Auschwitz nr 113403, w KL Mauthausen.
Urodzony 31.08.1915 r. w Rybniku. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, za co został aresztowany 12.02.1943 r. Po przetransportowaniu do KL Auschwitz przetrzymywany był w czasie śledztwa w bloku 2a. Po śledztwie został przekazany na pobyt w obozie i zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 10.04.1943 r. jako więzień nr 113403. W styczniu 1945 r. uczestniczył w "marszu śmierci" z Oświęcimia do Wodzisławia Śl., a stamtąd w transporcie zbiorowym wagonami towarowymi wywieziony do KL Mauthausen, gdzie doczekał się wyzwolenia obozu przez wojska amerykańskie w dniu 5.05.1945 r.
Bibliografia: I. Pająk "Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz", Katowice 1998, s. 317; PMA-B Ankieta z dn. 9.08.1974 r. (sygn. Mat./10007, nr inw. 160711).

KUŹMINSKI KAZIMIERZ,
Więzień w KL Buchenwald, w KL Mauthausen-Gusen.
Urodzony 26.01.1904 r. w Niwce-Modrzejów k.Mysłowic. Przed drugą wojna światową pracował w kop. "Emma" w Radlinie. Aresztowany 1.09.1939 r. pod zarzutem, że należał do polskiej inteligencji. Przetransportowany został do KL Buchenwald gdzie przebywał do marca 1940 r. następnie przekazany był do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 13.07.1940 r.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, skor. 3; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.

KWAŚNY JOZEF,
Wiezień więzienia w Rybniku.
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Członek POW Górnego Śląska, były uczestnik powstań śląskich. Po aresztowaniu przewieziony na gestapo do Rybnika, bardzo torturowany i psychicznie załamany do tego stopnia, że po powrocie do domu popełnił samobójstwo.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

KWIATKOWSKI FELIKS,
Więzień w KL Buchenwald.
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej przesłany został do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

KWIATKOWSKI TADEUSZ,
Więzień Oflagu w Murnau.
Mieszkaniec Rybnika. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu majora - dowódca batalionu Obrony Narodowej "Rybnik". Dostał się do niewoli niemieckiej przebywał w Oflagu VII A w Murnau. Brak dokładniejszych informacji o jego losie.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

KWIATOŃ ALOJZY,
Więzień obozu - brak informacji dot. miejsca.
Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej, przekazany do obozu koncentracyjnego. Brak nazwy obozu w jakim przebywał, brak innych informacji o tym więźniu.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach PMA-B oraz w kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.

KWIATOŃ JAN,
Więzień w KL Dachau.
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność.
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.

KWIOTEK AUGUSTYN,
Więzień więzienia w Katowicach, w Strzelcach Opolskich, w Mysłowicach, w KL Auschwitz.
Urodzony 6.12.1893 r. w Niewiadomiu pow. rybnicki. Uczestnik trzech powstań śląskich. Aresztowany 12.09.1939 r., przekazany został do więzienia katowickiego, gdzie po osądzeniu skazany był na trzy lata przebywaniu w tym więzieniu. Następnie więziony w Strzelcach Opolskich skąd po trzech latach został wypuszczony na wolność. Ponownie aresztowany 20.10.1942 r., i przekazany do więzienia śledczego (Ersatzpolizeigefängnis) w Mysłowicach, a stamtąd do KL Auschwitz gdzie zginął 14.12.1942 r.
Bibliografia: L. Musiolik "Rybniczanie słownik biograficzny", Rybnik 2000, s. 97; L. Musiolik "Śląscy patroni rybnickich ulic", Wyd. 1994 r. s. 24 ;L. Musiolik "Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP", s. 37; Zbiory J. Delowicza.


LOGO autorstwa mgr Joanny Kucharczak

Biblioteki Szkolne w Rybniku

webmajster - Gabriela Bonk bibliofilur@poczta.onet.pl