Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

Piszesz wypracowanie lub wygłaszasz referat? Przygotowujesz prezentację maturalną?   Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz! Podając dane bibliograficzne - zachowujesz prawa autorskie!

Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji

 Co to jest BIBLIOGRAFIA?  
Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) - książka oraz graphein - pisać, opisywać  
Bibliografia - to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:


Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.

Opisy powinny być uporządkowane  w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

Literatura podmiotu - czyli spis tekstów kultury, które wykorzystałeś - np. utwory literackie (wiersze, powieści), plastyczne (np. reprodukcje obrazów, ilustracje rzeźb), muzyczne, filmy

Literatura przedmiotu - czyli spis dokumentów dotyczących Twojego tematu prezentacji (np. książki, prace w wydawnictwach zbiorowych, artykuły z czasopism, artykuły zamieszczone w Internecie)  


 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

Elementy opisu: 
Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN

Przykład: 
Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1

Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu!
 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe - Stosuj je konsekwentnie!!! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym:

Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1

Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

Autor:

Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby, np. "Lutosławski W." - to: Lutosławski Wincenty czy Witold? 

Jeżeli autorów jest więcej niż trzech podajemy pierwszego i dopisek    i in. 

Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech - podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami. 

Jeżeli opracowujemy pracę zbiorową pod redakcją opis rozpoczynamy od tytułu.

Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc. 

Tytuł:  

Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (...)

Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!! - Tytuł książki podajemy bez cudzysłowu.

Wydanie:  

Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie - ten element opisu pomijamy!  Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5  popr. uzup. zmien. skr.  

Miejsce wydania:

To nazwa miejscowości, w której mieści się wydawnictwo. Jeśli wydawnictwo ma kilka siedzib - podajemy pierwszą nazwę miejscowości z wymienionych.

Wydawnictwo:  

Warto skracać nazwę wydawcy Np.:

Rok wydania:

To element obowiązkowy. Jeśli nie jest podany w książce, trzeba go określić - korzystając z katalogu biblioteki lub podać przybliżoną datę: [ok. 2006].

Numer ISBN:

 ISBN - ang. International Standard Book Number - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki 
- dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce:  o kraju: 83 - Polska  
o wydawcy: 02 - WSiP i o książce.

Numer ISBN znajdziesz w książce wydanej po roku 1978. Jeśli go nie ma w książce - ten element opisu pomijamy.

Krajowe Biuro ISBN informuje, że z dniem 1 stycznia 2007 r. weszło w życie zaktualizowana międzynarodowa norma ISO 2108, zgodnie z którą numery ISBN zmienia się z 10-cyfrowych na 13-cyfrowe. Numery są poprzedzone prefiksem 978.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY pracy zbiorowej: 

Kompendium wiedzy o ekologii. Red. Jan Strzałko, Teresa Mossor-Pietraszewska. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: PWN, 2001. ISBN 83-01-13589-1

OPIS BIBLIOGRAFICZNY  jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej: 

Poezja polska 1914-1939: antologia. Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak. Cz. 1. Wyd. 3 poszerz., Warszawa: Czytelnik, 1984. ISBN 83-07-00395-4

OPIS BIBLIOGRAFICZNY  fragmentu (rozdziału, opowiadania, wiersza) książki:  

Opis całości książki (gdy cała książka jest tego samego autorstwa) jak poprzednio - dodatkowo tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział

Przykład: 

Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1988. ISBN 83-7052-804-X.  Ekspresjonizm, s.70-92

 Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora. 

Lipska Ewa: Ja. Kraków: Wydawn. Literackie, 2004. ISBN 83-7889-57-67. A jednak miłość, s. 41.  

OPIS BIBLIOGRAFICZNY  fragmentu (rozdziału) książki Z  PRACY ZBIOROWEJ:

Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której zawarty jest rozdział, strony zajęte przez rozdział

 Przykład 1:

Hutnikiewicz Artur: Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. Warszawa: Czytelnik, 1986. ISBN 83-4567-37-87, s. 192-224

 Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów:

Stachura Edward: Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. Warszawa: Książka i Wiedza. 1999. ISBN 83-6754-23-56, s. 380-381.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY  WSTĘPU do książki:

Nazwisko i imię autora wstępu: Tytuł wstępu. W: Opis książki, w której zawarty jest wstęp, strony zajęte przez wstęp

Przykład:

Drawicz Andrzej: Wstęp. W: Bułhakow Michaił: Mistrz i Małgorzata. Wyd.15. Warszawa: MUZA, 1990. ISBN 83-73199-00-4, s. V - LXXXIV


 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA:

 Elementy opisu: 

Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. "Tytuł czasopisma" rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł

 Przykład: 

Jaworski Marcin: Różewicz - ostatni modernista. "Polonistyka" 2005, nr 5, s. 18-24

 Opis bibliograficzny RECENZJI: 

Nazwisko i imię autora recenzowanej książki: Tytuł recenzowanej książki. Wydanie, Rok wydania, ISBN. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji: Tytuł recenzji. "Tytuł czasopisma" rok, numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję.

 Przykład: 

Kuczok Wojciech: Gnój. Warszawa 2003. Rec. Piotr Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli. "Tygodnik Powszechny" 2004, nr 32, s. 11

Opis bibliograficzny WYWIADU:  

Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. "Tytuł czasopisma" rok, numer, numery stron

 Przykład:

Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz. "Polityka" 2004, nr 3, s. 58- 59


OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH:

Książka na płycie CD-ROM:

Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. ISBN 83-7231-3

Książka w Internecie:

Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [online]. [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.za pis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm

Strona www:

Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.ap. krakow.pl/whk/

Artykuł w czasopiśmie internetowym:

Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej. W: "Konspekt" 2005, nr 2 [online]. [dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm. ISSN 1509-6726


OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH TEKSTÓW KULTURY

 OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury): 

Jak opis rozdziału z książki:

Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. Wrocław: Ossolinem,1986. ISBN 83-5768-35-X, nr il. XLVI

 OPIS BIBLIOGRAFICZNY  FILMU:

Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS], Warszawa: AGF, 1986


Opracowane przez Gabrielę Bonk z Rybnika i Aleksandrę Stronka ze Świebodzina przy wykorzystaniu publikacji:

Rozróżnienie literatury podmiotu i przedmiotu - Hanna Bohuszewicz z Połczyna Zdroju

Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku