Cymelia - czyli klejnoty - Białe Kruki

CYMELIA - z greckiego keimelion - klejnot. Książki o charakterze zabytkowym, które, jako szczególnie cenne skarby kultury wymagają specjalnie pieczołowitej opieki. W zbiorach naszej biblioteki zachowaliśmy 160 książek wydanych w latach 1833 - 1945.

6 lipca 2006 roku ponad 2 600 pozycji przekazaliśmy Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Książki te są zaopatrzone zielonymi naklejkami. Można z nich korzystać tylko w czytelni, gdyż posiadają dużą wartość antykwaryczną.

W zbiorach biblioteki znajdziesz spośród cymeliów: ośmiotomowy Słownik języka polskiego, Słownik etymologiczny, Encyklopedię staropolską, szereg pozycji związanych z Górnym Śląskiem oraz kilkadziesiąt innych pozycji o cennej wartości informacyjnej lub szczególnych walorach edytorskich - łącznie 160 woluminów.

Jedna z najpiękniejszych i najcenniejszych książek w naszej bibliotece to:

Ciekawe ilustracje:

  • Popławski Jan: Podania o starożytnych półbogach i bohaterach Greków i Rzymian według Oskara Heya. Wydanie trzecie z 45 rycinami i 12 tablicami kolorowemi. Warszawa: M. Arct, 1931

Unikatowa pozycja, zawierająca piękne ilustracje:
  • Dzieje Narodu Polskiego w obrazach. Grudziądz: Zakłady Graficzne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego, [1930]
    - prezentacja multimedilana będąca swego rodzaju digitalizacją tej unikatowej, cennej pozycji

Wśród najstarszych pozycji w naszych zbiorach znajdziesz:

księgozbiór podręczny * pozycje o wyjątkowych walorach edytorskich * pozycje o wyjątkowych walorach informacyjnych * historia * dla klasyków * Silezjana - pozycje związane z Górnym Śląskiem

księgozbiór podręczny:

1. Brückner Aleksander: Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, ok. 1927.

2. Encyklopedia Staropolska opracowana przez Aleksandra Brücknera. Warszawa: Trzaska, Ebert i Michalski, 1937. Zeszyty 1- 11.
[do hasła: rzymskie prawo]

3. Gloger Zygmunt: Księga rzeczy polskich. Wydanie wznowione. Kraków: Księgarnia Ludowa K. Wojnara, 1909.

4. Słownik języka polskiego ułożony pod redakcją Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego. Warszawa: Nakładem prenumeratorów w drukarni E.Lubowskiego i S-ki; Kasy im. Mianowskiego. 1900 - 1927. Tomy I - VIII.


wyjątkowe walory edytorskie:

1.33 Psalmy Dawidowe z Kancjonała Wielkiego Toruńskiego. Przekładania Jana Kochanowskiego z notami I.R. Warszawa: PAX, 1982. [reprint]

2 Album Grottgera. Lituanna. Wiedeń: Franciszek Bondy, 1888.
[
piękne reprodukcje, przepiękna oprawa, 51 x 38 cm]

3. Biernat z Lublina: Żywot Ezopa Fryga mędrca obyczajnego. Wrocław: Ossolineum, 1981. ISBN 83-04-00842-4.
[Reprodukcja pierwodruku- reprint]

4.Das Leben Maile. Bilder von ph Schumacher, text von Victor Kolb. Muenchen: Allgemeine Verlags - Gesellschaft M.B.H., 1910.
[
piękne barwne rysunki - secesja ; piękna tłoczona okładka 28 x 37 cm]

5.Derey Błażej: Nabożne pieśni, które przy gromadnym odprawianiu różańców tak błogosławionej Panny Maryjnej, jak też Najświętszego Imienia Jezus śpiewane być mogą. Warszawa: PAX, 1977.
[reprint]

6 Kochanowski Jan: Zgoda. [Reprint, papier czerpany] Wytłoczono z klisz wykonanych wedle egzemplarza z Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Lwów: Książnica Atlas, 1930. Egzemplarz nr 460.

7. Krasiński Zygmunt: Poezje. Tom pierwszy. Lipsk: F.A. Brockhaus, 1863.
[
piękna, tłoczona złotem okładka - seria: Biblioteka Pisarzy Polskich Tom XXIII]

8. Mickiewicz Adam: Dziady. Część I. II i IV. Z illustracyami Cz. B. Jankowskiego. Lwów: Księgarnia H. Altenberga, 1896.
[
piękne ilustracje, przepiękna oprawa tłoczona złotem; 38 x 31 cm]

9. Mickiewicz Adam: Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historya szlachecka z 1811 - 1812 r. w dwunastu księgach wierszem. Wydanie jubileuszowe z portretem poety i 24 illustracyami rysunku E.M. Andriollego. Lwów: H. Altenberrg, 1898.
[
najsłynniejsze ilustracje do poematu wieszcza]

10. Norwid Cyprian: Poezje. Pierwsze wydanie zbiorowe. Lipsk: F.A. Brockhaus, 1863.

11. Wybór pism Klementyny z Tańskich Hofmanowey. Tom piąty. Nowe oryginalne wydanie, przeyrzane i poprawione przez Autorkę. Wrocław: Wilhelm Bogumił Korn, 1833.

12. Satyr albo Dziki Mąż Iana Kochanowskiego. [Reprint, papier czerpany] Wytłoczono z klisz wykonanych wedle egzemplarza z Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Lwów: Książnica Atlas, 1930.

13. Słowacki Juljusz: Anhelli. Okładkę, inicjały, ozdobniki i całościowe rysunki wykonał Wacław Borowski. Wydał Jakób Mortkowicz. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze, 1929.
[piękne rysunki, oryginalna oprawa tłoczona złotem; 31 x 24 cm]

14. Szyller Fryderyk: Ballady. Lwów: Księgarnia Kajetana Jabłońskiego, 1844.

15.Śpiewy historyczne Niemcewicza z uwagami Lelewela. Kraków: Nakład i druk Józefa Czecha, 1835.

16.Weyssenhoff Józef: Soból i panna : Cykl myśliwski. Ozdobiony 85 barwnymi i czarnymi rysunkami Henryka Weyssenhoffa. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1913.
[
piękna oryginalna oprawa; przepiękne ilustracje]


wyjątkowe walory informacyjne:

1. Barabasz ST.: Sztuka ludowa na Podhalu. Część I i II: Spisz i Orawa. Lwów: Książnica Atlas, 1928.
[sporo dokładnych rysunków]

2. Kraszewski Józef Ignacy: Kartki z podróży 1858- 1864 roku. Księga druga. Włochy - Neapol - Francya - Belgija - Niemcy. Warszawa: Józef Unger, 1874.
[piękne ilustracje]

3. Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza (1798- 1898). Tom I i II. Warszawa: Bronisław Natanson, 1898.
[unikalne informacje i ilustracje]

4. Łowicz w opisach i ilustracjach. ok. 1939
[rękopis; oryginalne, bardzo cenne materiały ilustracyjne]

5. Mohl Aleksander: Bohater Carlyle`a i nadczłowiek Nietzsche. Trzy listy do przyjaciela. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciech, 1913.

6. Rostafiński Józef: Przewodnik do oznaczania roślin w Polsce dziko rosnących z 440 rycinami. Wydanie jedenaste obejmujące rodniowce i rośliny nasienne. Lwów: Ossolineum, 1938.


historia:

7. Chrzanowski Ignacy: Nasz hymn narodowy (Pieśń Legjonów0. Szkic literacki. Lwów: Ossolineum, 1922.

8. Chrząszczewska Jadwiga, Warnkówna Jadwiga: Z biegiem Wisły. Obrazki o kraju. Z 200 rysunkami w tekście i 2 mapami. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1901.

9. Działalność ks. Józefa w czasach Księstwa Warszawskiego. . Lwów: Nakładem Sekcji Dydaktycznej Oddziału Lwowskiego, 1937.

10. Dzieje Narodu Polskiego w obrazach. Grudziądz: Zakłady Graficzne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego, [1930].
[luźne barwne ilustracje w teczce]

  • Dzieje Narodu Polskiego w obrazach. Grudziądz: Zakłady Graficzne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego, [1930]
    - prezentacja multimedilana będąca swego rodzaju digitalizacją tej unikatowej, cennej pozycji

11. Gałuszkiewicz Adam: Cud na Wisłą. Referat z 2-m. mapami. Kraków: Księgarnia Krakowska, 1930.

12. Ganszyniec Ryszard: Dzieje naszego abecadła. Lwów: Nakładem Filomaty, 1935.

13. Gąsiorowski Wacław: Gawędy żołnierskie. Pokłosie spuścizny pamięci karskiej Napoleończyków. Wydanie ozdobione 112 reprodukcyami obrazów, portretów i winiet sławnych mistrzów. Warszawa: Księgarnia Konstantego Trepie, 1905.

14. Grodecki Roman, Zachorowski Stanisław: Dzieje Polski średniowiecznej. Tom pierwszy (do roku 1333). Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1926.

15. Grzymała-Siedlecki Adam: Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego. Słowem wstępnym poprzedził Józef Haller. Wydanie trzecie. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 1926.

16. Gutkowska Marja: Historia ubiorów z atlasem zawierającym 349 rycin i XI tablic. Lwów: Książnica Atlas, 1932.
[egzemplarz pozbawiony niestety atlasu i ilustracji]

17. Hartley Kazimierz, Gawlik Mieczysław: Kultura Polski (wypisy źródłowe0. Rycin 67. Lwów: Ossolineum, 1925.

18. Kamiński Stefan: Lata walk i zamętu na Ukrainie (1917 - 1921) z mapką. Warszawa: Księgarnia Polska Tow. Polskiej Macierzy Szkolnej, 1928.

19. Konkordat zawarty pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą Polską. Podpisany w Rzymie dnia 10 lutego 1925 r. Lwów: Światosław, 1925.

20. Na dworze Zygmunta Starego. Obrazy z życia i kultury Odrodzenia. Wyd. 2 Lwów:Nakładem Sekcji Dydaktycznej Oddziału Lwowskiego, 1937.

21. Powstanie listopadowe. L`insurrection de novembre. The novembre insurrection. 1830- 1831. Lwów: Z upoważnienia Obywatelskiego Komitetu Obchodu Stulecia Powstania Listopadowego opracował I wydał Komitet Redakcyjny z inicjatywy Józefa Lachowskiego, 1931.
[sporo cennych unikalnych informacji ilustracji; oryginalna oprawa]

22. Szelągowski Adam: Niemcy, Austria i kwestya Polska. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1915.

23. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza. ok. 1923.:
- Zeszyt 17: Europa w okresie Wypraw Krzyżowych.
- Zeszyt 19: Rozkwit średniowiecznego porządku w Europie (w XIII - XIV).
- Zeszyt 21: Utwierdzenie państwa polskiego (1321- 1384).
- Zeszyt 24: Korona i Litwa od chrztu Jagiełły do Warny (1386- 1444).
- Zeszyt 27: Zachwianie równowagi stanów w Polsce (1445-1500).
- Zeszyt 29: Polityka mocarstw europejskich w okresie 1492- 1555.
- Zeszyt 30: Panowanie Zygmunta Starego  (1506- 1548).
- Zeszyt 31: Zygmunt August i rozkwit reformacji w Polsce (1548- 1572).
- Zeszyt 32: Europa w dobie kontrreformacji.
- Zeszyt 33: Polska za pierwszych królów elekcyjnych (1572- 1586).

24. W czasach Chrobrego. Obrazy z dziejów i kultury X - XI wieku. Lwów: Nakładem Sekcji Dydaktycznej Oddziału Lwowskiego, 1938.


dla klasyków:

1. Acta Hermesiana quae Compluribus G. Hermesie Libriis. Gregorio XVI. s.p. per Littfras Apostolicas Damnatis. Goettingage 1836.
[dar emerytowanego nauczyciela z naszej szkoły - dr Tadeusza Kucharczaka]

2. Barbaszowa Marja: Kornelia matka Gracchów. Lwów: Nakładem Filomaty, 1934.

3. Drzewiecki Jerzy: Syn wyzwoleńca: Żywot Quintusa Horatiusa Flaccusa. Lwów: Nakładem Filomaty, 1935.

4. Horacjusz w pieśniach. III. Myśliciel - esteta. Oprac. Jan Smerek. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1938.

5. Krzemicka Irena: Powrót Odyssa. Lwów: Nakładem Filomaty, 1934.

6. Krzemicka Irena: U gród Ilionu. Lwów: Nakładem Filomaty, 1935.

7. Lewicki Tadeusz M.: O triumfie rzymskim (podług Liviusa ks. XLV). Lwów: Nakładem Filomaty, 1934.

8. Lewicki Tadeusz M.: Wywczasy poety : Szkic obyczajowy z zakresu kultury rzymskiej czasu Oktawiana Augusta. III. Nazajutrz po przyjeździe. Lwów: Nakładem Filomaty, 1936.

9. Ostrowski Stanisław: Libellus. Podręcznik do nauki języka łacińskiego. Warszawa: Trzaska, Ebert i Michalski, 1946.

10. P. Ovidius Naso vol. II. Metamorphoses ex literata R. Merkelii Recogniotione edidit Rudolfus Ehwald. Editio minor. Lipsae: Aedibus B.G, Teubneri, 1925.
[dar emerytowanego nauczyciela z naszej szkoły - dr Tadeusza Kucharczaka]

11. Pilch Stanisław: Preparacja do wyboru z dzieł Wergiliusza. Warszawa: Książnica Polska, 1922.

12. Piotrowicz Ludwik: Dzieje Rzymskie. 1025 ilustracyj w tekście oraz 39 tablic jedno i wielobarwnych. Waszawa: Księgarnia Trzaski, Everta I Michalskiego, 1934.
[dar emerytowanego nauczyciela z naszej szkoły - dr Tadeusza Kucharczaka]

13. Popławski Jan: Podania o starożytnych półbogach i bohaterach Greków i Rzymian według Oskara Heya. Wydanie trzecie z 45 rycinami i 12 tablicami kolorowemi. Warszawa: M. Arct, 1931.

14. Porębowicz Edward: Dante. z 72 ilustracyami. Warszawa: E.Wende i Spółka, 1906.

15. Q.Horatius Flaccus: Wybór poszyj. I. Pieśni i jamby. Przekładał Jan Czubek. Słowo wstępne Kazimierz Morawski. Poznań: Gebethner i Wolff, 1923.

16. Q.Horatius Flaccus: Wybór poszyj.II Satyry i listy. Poznań: Gebethner i Wolff, 1924.
[dar emerytowanego nauczyciela z naszej szkoły - dr Tadeusza Kucharczaka]

17. Sadowska Stefanja: Diocletianus organizator państwa. Lwów: Nakładem Filomaty, 1935.

18. Sandauer Artur: Theokritos twórca sielanki. Lwów: Nakładem Filomaty, 1935.

19. Sinko Tadeusz: Wypisy łacińskie. Lwów: Książnica Atlas, 1938.

20. Srebrny Stefan: Co zawdzięczamy kulturze świata antycznego. Lwów: Nakładem Filomaty, 1936.

21. Stocka Irena: Odkrycie Troi i świata Homera. Lwów: Nakładem Filomaty, 1935.

22. Therry Amadeusz: Obraz państwa rzymskiego od założenia Rzymu do końca rządów cesarskich na zachodzie. Warszawa: Gazeta Polska, 1873.

23. Wąsowicz Janina: Hipokrates. Rzecz o początkach medycyny w Grecji napisał Ryszard Ganszyniec. Lwów: Nakładem Filomaty, 1936.

24. Winniczukówna Lidja: Kobieta w starożytności. Lwów: Filomata, 1932.

25. Wybór z listów Horacjusza. Oprac. Franciszek Dubas. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1938.

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku