Pan Tadeusz
Adama Mickiewicza

turniej klas - zobacz: galeria i wyniki

Bo Sędzia w domu dawne obyczaje chował
I nigdy nie dozwalał, by chybiano względu
Dla wieku, urodzenia, rozumu, uzędu.

Dzwon ten, w każde popołudnie krzyczący z poddasza
Gości i czeladź domu na obiad zaprasza:
Tak było w dawnych licznych dworach we zwyczaju
I zostało się w domu Sędziego.


logo - Aleksandra B.

W czasie turnieju wykorzystano: prezentację multimedialna zawierającą zestaw pytań oraz pytania, których Autorem jest Pani Profesor Bogusława Kordas - Ekspert Turneieju (oraz odpowiedzi):

1. Patrząc na ks. Robaka, było widać, że nie w klasztornych zestarzał się murach. Podaj dwa szczegóły dotyczące wyglądu ks. Robaka, które pozwalały tak sądzić.

- blizna nad uchem (na szerokość dłoni)
- ślad po strzale na brodzie
- groźne wejrzenie
- ruchy i głos - coś z żołniewszczyzny (jak na mustrze przy ołtarzu) - I, 960

2. "Matecznik" - co to takiego?

- jądro puszczy, środek, głusza, niedostępna dla człowieka przestrzeń; stąd wywodza się wszystkie rody mieszkających w puszczy zwierząt

3. Do czego porównał narrator Telimenę siedzącą w Świątyni Dumania wygodnie rozłożoną na czerwonym szalu?

- do gąsienicy III, 329

4. W lekturze wielokrotnie pada słowo "ostatni". Wyjaśnij dlaczego i podaj dwa przykłady - dowody.

- Ostatni Zajazd na Litwie
- ostatni, co tak poloneza wodzi
- usnął ostatni na Litwie woźny trybunału

5. W jaki sposób zubożała szlachta w zaścianku Dobrzyńskim podkreślała swoje szlahceckie pochodzenie?

- Strojem: w niedzielę kontusz szlachecki; szlachcianki pasły bydło w trzewiczkach (chłopskie panny w łapciach z kory); szlachcianki żęły zboże w rękawiczkach; szlachcianki sukienki miały z kolorowych, barwionych płócien; chłopki z białego samodziału

6. Czyje to kredo życiowe:
"Strasz, sam się nie strachaj
bij, nie daj się - postępuj często, gęsto machaj
szach, mach" (VII, 20)

- Maciej Chrzciciel - jego maksyma bardzo się podobała w Dobrzyniu

7. Jak Hrabia przyjął opowieść Gerwazego prezentującą historię zamku?

- z przejęciem, zaczęło mu zależeć na własności zamku, przypomniały mu się historie zamków z książek
- żałował, że nie słuchał opowieści nocą, że nie udrapował sobie płaszcza - dramatyzm, pora ważne dla hrabiego
- żałował, że Soplica nie ma córki, którą mógłby kochać bez wzajemności - nowy dramatyczny wątek w historii (II, 37)

8. Jak ozdobione były ściany zamku?

- sarnie i jelenie rogi (trofea myśliwskie) - I, 296
- portrety Horeszków - V, 556
- herb półkozic na sklepieniu

9. Kto przeniósł stoły z wieczerzą do zamku?

- Woźny Protazy po kryjomu - I, 250

10. Jak sportretowano Tadeusza Kościuszkę na portrecie wiszącym w salonie?

- W czarnej czamarce (długiej sukni), oczy podniesione w niebo, oburącz trzyma miecz przy piersi - I, 58

11. Ile razy za życia Adama Mickiewicza wydano Pana Tadeusza?

12. Jak kończy się spotkanie szlachty zaściankowej w Dobrzyniu?

- Hajże na Soplicę

13. Jakie imiona dostawały na chrzecie dzieci z zaścianka w Dobrzyniu?

- Bartłomiej, Maciej
- Katarzyna, Maryna - VI, 408

14. Dlaczego Maciej z Dobrzynia miał przezwisko "kurek na kościele"?

- często zmieniał poglądy (jak kogut na szczycie wieży wskazującej kierunek wiatru) - VI,508

15. Skąd przezwisko Macieja - "Chrzciciel"?

- stale z kropidłem (tj. maczugą, szablą), którą wszystkich chciał kropić, tj. bić; zabijaka - VII, 100

16. Kto broni Soplicy, mówi o zaletach Sędziego, chcąc zniechęcić Dobrzyńską szlachtę do zajazdu?

- Bartek Prusak, Soplicowo - "centrum polszczyzny, to się człowiek napije, nadyszy ojczyzny" - VII, 348

17. Dlaczego o Soplicowie mówiono, że to "Centrum polszczynzy, tu się człowiek napije, nadyszy ojczyzny" - VII, 348

- portrety polskich bohaterów narodowych na ścianach
- zegar z kurantem (Mazurek Dąbrowskiego)
- polskie obyczaje, wierność tradycji
- tradycyjny strój szlachecki

18. Wspominany kilkakrotnie gest, którym okazywano sobie szacunek

- ścisnąć za kolano - I, 349
- pocałować w ramię

19. Który z bohaterów zatrwożony brakiem kultury przy stole wygłosił w zamku naukę o grzeczności?

- Sędzia

20. Który z bohaterów chodził z packą i zabijał muchy?

- Wojski

21. Kto z bohaterów pierwszy rusza na grzybobranie, za nim - zachęceni przykładem - idą inni goście?

- Telimena znudzona kłótnią na zamku

22. Kto przeci komu organizuje zajazd?

- Gerwazy ze szlachtą w Dobrzyniu przeciwko Soplicy

23. Który z bohaterów zwracali się do siebie bracie - siostro?

- Sędzia z Telimeną

Autorka pytań - mgr Bogusława Kordas


Przebieg Turnieju:

20 czerwca 2006 - GIMNAZJUM 21 czerwca 2006 - LICEUM

8.30 - rozpoczęcie, zagajenie - Bogna Papiorek i Karol Malina

Pierwsza konkurencja - RECYTACJA
(wszytskich Uczestników zapraszamy za kulisy, gdzie w spokoju mogą się przygotować. Zza kulis będą wychodzić w następującej kolejności):

Narada Jurorów, w tym czasie zostaną wręczone podziękowania dla Zasłużonych.

Podliczenie, zapisanie punktów. (Za recytację - od 0 do 6 punktów, za strój od 0 do 5 punktów). Ogłoszenie wyników pierwszej konkurencji.

Druga konkurencja - SCENKI
(Każda klasa ma maksymalnie 1 minutę na przygotowanie. Następnie przedstawia swoją scenkę).

 1. III a
 2. I
 3. III c
 4. II b
 5. II a
 6. III b
 1. II a
 2. I b
 3. I a
 4. II b
 5. II c

Przerwa 20 minut dla całej Szkoły - należy opuścić salę. W tym czasie Jury uzgadnia werdykt. Bibliofile przygotowują salę do trzeciej konkurencji.

Ogłoszenie wyników drugiej konkurencji. (Od 0 do 5 punktów). Podanie punktacji.

Zapraszamy na środek uczestników trzeciej konkurencji. Losujemy kolejność, w jakiej uczestnicy będą odpowiadać na pytania (za każde pytanie od 0 do 2 puntów).

W czasie podliczania punktacji tej konkurencji wręczymy dyplomy i nagrodę dla uczestników pierwszej konkurencji.

Ogłoszenie wyników trzeciej konkurencji i całego turnieju klas. Wręczenie dyplomów i nagród.


By zgłębić tajemnice grzeczności niełatwej
I zwyczajów zaułki odkrywać, jesteśmy
aby w pojedynku klas szkoły naszej w
dniu tym wyłonić mistrza wiedzy
o naszej epopei narodowej: Pan Tadeusz.

Bogna P.


Gosia K. przygotowała piękny plakat reklamujący turniej - dziękujemy!!

Informacje wstępne:

Impreza przygotowywana przez Bibliofil na ostatnie dni roku szkolnego 2005 / 2006:
20 czerwca we wtorek dla Gimnajum
21 czerwca w środę dla Liceum
Do udziału w niej zapraszamy wszystkie klasy.
Do Jury zaprosimy przedstawiciela Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Nauczycieli języka poloniskiego. Rolę Eksperta zgodziła się pełnić Pani Profesor Bogusława Kordas.
Mamy nadzieję przygotować dyplomy i nagrody dla najlepszych klas oraz nalepszych uczestników pierwszej i trzeciej konkurencji. O ufundowanie nagród będziemy prosili jak zwykle Radę Rodziców.


Planowany przebieg zabawy:

 1. Recytacja fragmentu epopei w odpowiednim stroju.

  Sposób recytacji ocenią Polonistki. Prosimy o przygotowanie fragmentu liczącego mniej więcej od pół do półtorej strony (jakiejś konkretnej całości typu: Koncert Jankiela, Zachód słońca, Inwokacja). Polonistki ustalą między sobą ocenę od 0 do 6 punktów.

  Strój ocenią wszyscy Członkowie Jury - przez podniesienie tabliczek z punktacją od 0 do 5. Bibliofile obliczą średnią.

  Suma punktów za recytację i strój będzie ostatecznym wynikiem tej konkurencji. Każda klasa wystawia jednego przedstawiciela. Jego punkty otrzyma klasa do klasyfikacji łącznej. Indywidualnie najlepszy recytator otrzyma także dyplom i nagrodę.
  (Można także przygotować recytację dialogowaną przez kilku Uczniów klasy).


 2. Pan Tadeusz na wesoło

  Każdą klasę prosimy o przygotowanie zabawnej scenki lub piosenki nawiązującej w tematyce do Pana Tadeusza - do 5 minut.

  Scenkę ocenią wszyscy Członkowie Jury - przez podniesienie tabliczek z punktacją od 0 do 5. Bibliofile obliczą średnią.


 3. Jeden z dziesięciu

  Do kolejnej konkurencji każda klasa wystawia jednego znawcę dzieła Adama Mickiewicza. Uczestnicy będą odpowiadać na pytania metodą zbliżoną do popularnego teleturnieju (prowadzonego przez Tadeusza Sznuka). Wpierw skorzystamy z pytań zawartych w prezentacji multimedialnej - specjalnie przygotowanej tak wcześnie - by każda z klas na czas mogła już zacząć szukać odpowiedzi.

  Oto wzmiankowana prezentacja multimedialna czyli PYTANIA DO KONKURSU.

  Ponieważ kolejność pytań jest ustalona, dlatego tuż przed rozpoczęciem tej konkurencji - rozlosujemy kolejność wśród uczestników.
  Ekspert ustala ilość punktów za każdą prawidłową odpowiedź - od 0 do 2. Dwie błędne odpowiedzi lub jej brak - eliminują uczestnika z gry. Wygrywa ten, kto najdłużej zostanie na placu boju.

  Jeśli pytań zawartych w prezentacji - braknie i nie uda się wyłonić zwycięscy., Wtedy poprosimy Eksperta o pulę pytań dodatkowych.
  Dyplom i nagroda dla Osoby, która okaże się Najlepszym Znawcą Pana Tadeusza. Punkty zdobyte przez uczestników Bibliofile dopisują do klasyfikacji łącznej.


 4. Uroczyste ogłoszenie, która klasa zwyciężyła. Wręczenie dyplomów i nagród dla najlepszych klas.
 5. W przerwach na liczenie punktów dyplomy dla Zasłużonych - ze Złotej Listy Zasłużonych.

STRONA GŁÓWNA - kliknij! Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku