TNBSP w Rybniku -  strona główna

Rybnickie środowisko nauczycieli-bibliotekarzy protestuje przeciwko planom zlikwidowania stanowiska Doradcy Metodycznego do spraw bibliotek szkolnych w naszym mieście.  

zobacz: Odpowiedź od Przewodniczącego Rady Miasta

(Poniższe pismo zostało przekazane Adresatom w piątek 17 czerwca 2005).


Rybnik 24 maja 2005

Adresatami naszego pisma są niezależnie:  

 

Prezydent Miasta Rybnika
Adam Fudali  

Przewodniczący Rady Miasta
Michał Śmigielski  

 

S  K  A  R  G  A    

 Rybnickie środowisko nauczycieli-bibliotekarzy protestuje przeciwko planom zlikwidowania stanowiska Doradcy Metodycznego do spraw bibliotek szkolnych w naszym mieście. Znane są nam plany powołania funkcji interdyscyplinarnych doradców metodycznych.  Problemy naszej pracy są jednak na tyle specyficzne, że żaden  nauczyciel nie posiadający wieloletniej praktyki w naszym zawodzie nie będzie w stanie dobrze wypełnić zadania służenia nam swoją pomocą.

Problemy naszego środowiska celnie podsumował Redaktor Naczelny naszego miesięcznika zawodowego "Biblioteka w Szkole" Juliusz Wasilewski: "Dużym problemem bibliotekarzy szkolnych jest zwykle rozproszenie. Nauczyciele bibliotekarze pracują z reguły w pojedynkę, są szczególnie zajęci podczas przerw, więc nie mają wówczas czasu na "udzielanie się" w pokoju nauczycielskim, mają za to swoje specyficzne problemy, których nauczyciele przedmiotów nie znają i nie rozumieją. Nauczyciele bibliotekarze to często ludzie zawodowo samotni. Dlatego tak ważne jest doradztwo metodyczne dla bibliotekarzy szkolnych i wszelkie formy integrowania tego środowiska". "Biblioteka w Szkole" 2004 nr 12 s. 1

Praca bibliotekarza to inne pensum, szereg norm, przepisów, czynności obcych innym członkom rad pedagogicznych. To nie tylko praca pedagoga - ale także czynności administracyjne, księgowe. Specyficzne problemy. Bibliotekarze innych specjalności - bibliotek publicznych, pedagogicznych, naukowych, mają swoich instruktorów i ta funkcja jest nieodzowna, nie podlega dyskusji.

 Pragniemy także zwrócić uwagę na szczególny charakter naszego rybnickiego środowiska, które wśród bibliotekarzy szkół Polskich jest znane i cenione- dzięki prężnej działalności obecnego Doradcy ds. bibliotek szkolnych mgr Romanie Piecha.  Dzięki Pani Romanie Piecha bibliotekarze rybniccy mieli okazję uczestniczyć w minionych latach w szeregu różnorodnych form samokształcenia i wymiany doświadczeń.: kursy, warsztaty, wyjazdy naukowe, lekcje i inne zajęcia otwarte, szkolenia z komputerowych programów bibliotecznych. Interpretacja kolejnych zmian przepisów i norm bibliotekarskich a także prawa oświatowego z uwzględnieniem merytoryki pracy nauczyciela-bibliotekarza to też zadanie Doradcy. Służy pomocą w scalaniu środowiska między innymi w zakresie wymiany rekordów bibliograficznych, rotacji księgozbiorów zgodnie ze zmieniającymi się w reformie oświaty potrzebami szkół.

Warto wspomnieć także o naszej wspólnej witrynie internetowej bibliotek szkół rybnickich www.rybnik.pl/bsip, która jest swoistym ewenementem na skalę kraju. Z zazdrością nasze poczynania obserwują bibliotekarze innych miast. O naszej działalności z uznaniem wyrażali się między innymi:

Sądzimy, iż nie tylko nam, nauczycielom-bibliotekarzom, zależy na wprowadzaniu głównych założeń reformy oświatowej: przygotowaniu młodzieży do wyszukiwania informacji oraz samokształcenia. Pełną realizację tych zadań jest w stanie zapewnić zintegrowane wokół Doradcy Metodycznego środowisko nauczycieli-bibliotekarzy.

nauczyciele - bibliotekarze szkół rybnickich:

 

(podpisy w formie tabeli z podaniem placówki)


Na naszą skargę otrzymaliśmy odpowiedź od Przewodniczącego Rady Miasta
Pana Michała Śmigielskiego:

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com