Międzyszkolny konkurs Nowa okładka starej książki

Do pobrania: afisz (jpg) ; afisz (pdf) ; logo (jpg) ; regulamin (pdf)

Organizator: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku

Pokaz z wynikami konkursu i nagrodzonymi pracami:

Zdjęcia z gali laureatów:

 


REGULAMIN KONKURSU

Adresaci:

Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Cele konkursu:

1)     Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 

2)     Rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz ćwiczenie sprawności manualnej;

3)     Twórcza organizacja czasu wolnego - inicjowanie i pogłębianie zainteresowań i pasji;

4)     Możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej.

Kategorie wiekowe:

Kategoria I - uczniowie klas I-III

Kategoria II - uczniowie klas IV-VIII

Kategoria III -  uczniowie szkół ponadpodstawowych

Forma pracy:

RYSUNEK wykonany dowolną techniką, koniecznie formatu A3, ilustrujący temat konkursu (należy unikać wszelkich materiałów sypkich).

Praca powinna być przygotowana przez ucznia odręcznie, samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich. Na odwrocie pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną metryczkę (najlepiej komputerowo lub drukowanymi literami) wg wzoru zamieszczonego w załączniku.

Zasady organizacyjne konkursu

1)       Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

2)       Z danej szkoły na konkurs prosimy przesłać najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej.

3)       Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi prawa do opublikowania danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji pracna wystawie oraz na stronie internetowej konkursu.

4)       Prace konkursowe oceni trzyosobowa komisja.

5)       Organizator przewiduje nagrody oraz ewentualne wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Terminy:

1)     Prace konkursowe dostarczamy do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku ul. B. Chrobrego 27, 44-200 Rybnik do 20 marca 2024 r.:

- pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  z dopiskiem NOWA
- lub osobiście

2) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej TNBSP oddział w Rybniku: bsip/miastorybnik.pl, a opiekunów wraz z laureatami zaprosimy na galę drogą mailową.

 

Informacje dodatkowe:

1)       Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

2)       Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

3)       Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

4)       Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

5)        Organizator zastrzega sobie prawo przekazania prac na cele związane z promocją czytelnictwa.

6)       Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl.

7)       Ewentualne pytania można kierować pod adres tnbsp.rybnik@gmail.com.

 


Załącznik do regulaminu konkursu Nowa okładka starej książki

Metryczka:

Wiek i klasa

Imię i nazwisko autora

Nazwa i adres szkoły/

oraz e-mail szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna oraz jego e-mail

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  dziecka/ lub swoich danych (dotyczy pełnoletniego uczestnika) oraz publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ochronie wizerunku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu przekazanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
miejscowość, data, podpis rodzica / prawnego opiekuna autora / lub pełnoletniego autora


Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku: mgr Romana Piecha: tnbsp.rybnik@gmail.com ; twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com