KONKURS FOTOGRAFICZNY

"Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY"

zwarta edycja konkursu - REGULAMIN - PLAKAT


prezentacja z nagrodzonymi zdjęciami - zobacz PROTOKÓŁ Jury Konkursu

WYNIKI konkursu:

LAUREACI IV EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY"

Z ogromną przyjemnością publikujemy wyniki rejonowego konkursu fotograficznego "Z książką mi do twarzy", organizowanego
po raz czwarty przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku.

Prezentowane fotografie zostały wyłonione spośród 90 prac nadesłanych na konkurs.

Wyboru zdjęć dokonało Jury Konkursu w składzie:

- Romana Piecha, TNBSP oddział w Rybniku - Przewodnicząca

- Alina Krautwurst, nauczyciel przedmiotów fotograficznych - Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach, Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach;

Katarzyna Gozdawa-Grajewska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku.

NAGRODZONE PRACE:

Kategoria I (klasy 1-4 szkoły podstawowej)

I miejsce: "Z miłości do czytania" - autor: Katarzyna Popek z Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku;

II miejsce: "Czytanie na sianie" - autor: Maria Świdzikowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach;

III miejsce: "Zaczytać pandemię" - autor: Maja Zakłos z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach.

Kategoria II (klasy 5-8 szkoły podstawowej)

I miejsce: "Ławeczka" - autor: Filip Wojciechowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku;

II miejsce: "Niedaleko pada jabłko od jabłoni" - autor: Magdalena Patyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku;

III miejsce: "Relaks w lesie" - autor: Borys Wojciechowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku.

Kategoria III (szkoły ponadpodstawowe)

I miejsce: "Na dobranoc" - autor: Kamila Jakubczyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.;

II miejsce: "Książkowy zawrót głowy" - autor: Wiktoria Drzyzga z Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach;

III miejsce: "Tajemnicza królowa" - autor: Patryk Kostur z Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez TNBSP, Starostwo Powiatowe w Rybniku, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oraz Urząd Miasta Żory. Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną dostarczone przez organizatorów do szkół.

Wszystkie prace konkursowe (za zgodą uczestników i ich opiekunów) są umieszczone na stronie internetowej Organizatora: htpps://bsip.miastorybnik.pl

Tegoroczna edycja konkursu była z pewnością bardzo trudna dla naszych uczestników z powodu ograniczeń wynikających z pandemii, ale mamy nadzieję, że wszyscy autorzy przede wszystkim dobrze się bawili podczas realizacji zdjęć. Gorąco gratulujemy wszystkim laureatom. Dziękujemy wszystkim za udział!


Zdjęcia nadesłane na konkurs:

kategoria 1 - SP - I-IV kategoria 2 - SP - V-VIII kategoria 3 - młodzież

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY"
IV EDYCJA

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku ogłasza konkurs fotograficzny
"Z książką mi do twarzy".

Tematem ocenianych fotografii jest czytanie, a dokładniej osoba "przyłapana" na czytaniu.

Fotografie w formacie JPG, min. rozdzielczości 800x600, należy przesłać do dnia 31 grudnia 2020 r

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najprawdopodobniej w styczniu 2021 r., za pośrednictwem strony www.bsip.miastorybnik.pl/.

REGULAMIN  KONKURSU

1.      Konkurs kierowany jest do uczniów szkół powiatu rybnickiego, wodzisławskiego i Gminy Miejskiej Żory.

2.      Celem konkursu "Z książką mi do twarzy" jest:

.        wizualizacja pasji czytania, miłości do książek,

.        popularyzacja czytania jako formy spędzania czasu (w domu, w miejscach publicznych takich jak: ulica, park, plac zabaw, sklep, autobus, szkoła, biblioteka itp.),

.        upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, dialogu ze światem i wyrażania emocji.

3.      Prace będą oceniane w następujących KATEGORIACH:

 KATEGORIA I  : szkoły podstawowe klasy I-IV,

 KATEGORIA II:  szkoły podstawowe klasy V-VIII,

KATEGORIA III:  szkoły ponadpodstawowe i klasy ponadgimnazjalne.

4.      Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku.

.        Autor fotografii przekazując zdjęcie na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych i na publikację prac.

.        Należy uzyskać zgodę osoby fotografowanej na wykorzystanie jej wizerunku
(w przypadku dziecka - zgodę rodziców) i załączyć ją do przekazanej pracy.

5.      Każdy uczestnik może przesłać wyłącznie drogą elektroniczną maksymalnie 3 fotografie na adres: tnbsp.rybnik@gmail.com

6.      W treści wiadomości należy podać  HASŁO oznaczające autora, TYTUŁ zdjęcia i KATEGORIĘ uczestnika. Te informacje jurorzy poznają po rozstrzygnięciu konkursu.

7.      Do tej samej wiadomości należy dołączyć skany wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik 1 do regulaminu) oraz zgód osób fotografowanych na publikację wizerunku (załączniki  2a i 2b do regulaminu).

8.   Wszystkie informacje na www.bsip.miastorybnik.pl/ oraz pod adresem:  tnbsp.rybnik@gmail.com

 

Załącznik 1 do regulaminu konkursu "Z książką mi do twarzy"

Formularz zgłoszeniowy

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY
"Z KSIĄŻKĄ MI  DO TWARZY"

 

HASŁO, którym podpisane są zdjęcia                                         .....................................................................................................

Ilość złożonych prac (max 3)                 ............................................................................................................................

Tytuły prac                         1.                .............................................................................................................................

                                           2.                .............................................................................................................................

                                           3.                ............................................................................................................................,

Imię i nazwisko autora                 .....................................................................................................................

Data urodzenia i klasa              ......................................

Nazwa i adres szkoły              .................................................................................................................

Szkolny koordynator konkursu                  ...................................................................................................................

E-mail  ............................. ..........................................................

                                                (gdzie przekazać informacje o wynikach i dniu rozstrzygnięcia konkursu)

OŚWIADCZENIE AUTORA ZDJĘĆ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na wielokrotne nieodpłatne publikowanie zgłoszonej do konkursu fotografii, na jej publiczną ekspozycję oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem (w wydawnictwach, na stronie internetowej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku szkół uczestniczących w konkursie oraz na ich wykorzystanie w celach promocyjnych.

.

 

                                                 ...................

                                                                                            data i podpis autora zdjęć

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA OSOBY NIELETNIEJ

Ja, niżej podpisany........................................................................................................

Imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na udział córki/syna .........................

Imię i nazwisko

w konkursie fotograficznym "Z książką mi do twarzy" i akceptuję regulamin konkursu.

 

 

 

......................

                                                                                     data i podpis rodzica

 

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawa
 z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 oraz z 2020 r. poz. 288)


Załącznik 2a do regulaminu konkursu "Z książką mi do twarzy"

 

OŚWIADCZENIE
zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka
1)

Ja, niżej podpisany ............................................................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego osoby fotografowanej

wyrażam zgodę ................................................................................................................................................

(tu wpisać imię i nazwisko osoby fotografującej)

na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka

.................................................................................................................................

(tu wpisać imię i nazwisko osoby fotografowanej)

 

na potrzeby konkursu "Z książką mi do twarzy": w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku, na stronie internetowej TNBSP www.bsip.miastorybnik.pl/ oraz na stronach internetowych, w gazetkach i gablotach szkół biorących udział w konkursie.

.........................................................................

        (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

Miejscowość.................................................................., data.......................................................................

1)Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą
 z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 oraz z 2020 r. poz. 288)


Załącznik 2b do regulaminu konkursu  "Z książką mi do twarzy"

 

OŚWIADCZENIE
zgody na wykorzystanie wizerunku
1)

(OSOBA DOROSŁA)

Ja, niżej podpisany ...................................................................................................................,

(imię i nazwisko osoby fotografowanej

wyrażam zgodę ............................................................................................................

(tu wpisać imię i nazwisko osoby fotografującej)

na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby konkursu "Z książką mi do twarzy" w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku, na stronie internetowej TNBSP www.bsip.miastorybnik.pl/ oraz na stronach internetowych, w gazetkach i gablotach szkół biorących udział w konkursie.

 

........................................................................

       (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

Miejscowość.................................................................., Data........................................................................

1) Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą
 z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 oraz z 2020 r. poz. 288)


Trzecia edycja konkursu - REGULAMIN - WYNIKI

Do konkursu "Z książką mi do twarzy" zgłosili się uczniowie szkół powiatu rybnickiego, wodzisławskiego i Gminy Miejskiej Żory.
Nadesłane zdjęcia zostały ocenione w czterech kategoriach: szkoły podstawowe klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII i gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne. Wyniki konkursu poznamy 23 kwietnia, czyli w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.30 w Zespole Szkół nr 2 w Żorach.

Konkurs został objęty honorowym patronatem:

 


Pliki archiwalne z pierwszej edycji konkursu - do pobrania: regulamin - logo - plakat.PDF - plakat kolorowy.jpg - plakat kolorowy.png - plakat w szarościach.jpg - plakat w szarościach.png


Do konkursu fotograficznego "Z książką mi do twarzy" wpłynęło 138 prac w 4 kategoriach wiekowych. Organizowany był przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział w Rybniku pod honorowym patronatem Starosty Rybnickiego, Wodzisławskiego i Prezydenta Żor. 
Jury : Romana Piecha, Ewa Maciejek, Katarzyna Talarek oraz Katarzyna Gozdawa-Grajewska nagrodzi prace:

kolejność alfabetyczna: 
Paulina Bartecka LO II Rybnik
Emilian Chłodek SP Jejkowice
Maria Cieciura ZSU Rybnik
Karolina Czubała ZS nr 2 Żory
Klaudia Dębiec G7 Rybnik
Agnieszka Dudek ZSB Rybnik
Klaudia Kesten LO II Rybnik
Kacper Michalak ZSS Radlin
Daria Olborska LO II Rybnik
Kinga Porwoł SP 5 Rybnik
Klaudia Pypeć G Piece
Katarzyna Siedlaczek SP 5 Rybnik
Milena Smołka SP 21 Rybnik
Arkadiusz Sobczyk G4 Rybnik
Wiktoria Standowicz SP 5 Czerwionka-Leszczyny
Krystyna Strączek ZSS Radlin
Dominika Uszczyk ZSU Rybnik
Weronika Uszczyk SP 5 Czerwionka-Leszczyny
Filip Wojciechowski SP 5 Rybnik

Profesjonalą oceną zajęła się firma fotograficzna Hojdys: Barbara Niewiem, zakład fotograficzny w Rybniku, przy ul.Gliwickiej 8

ZAKOŃCZENIE KONKURSU, WERNISAŻ PRAC ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 24 CZERWCA O GODZ.12.30 W CZYTELNI BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W RYBNIKU. 

Zaproszeni są wszyscy nagrodzeni wraz z opiekunami. 

W imieniu organizatorów: 
Romana Piecha
Prezes TNBSP o.Rybnik


Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku ogłasza konkurs fotograficzny                                                  "Z książką mi do twarzy".

    Tematem ocenianych fotografii powinno być czytanie, a dokładniej osoba "przyłapana" na czytaniu.

Fotografie formatu 21x15 należy przesłać do dnia 26.05.2014r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

REGULAMIN  KONKURSU

1.     Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu rybnickiego, wodzisławskiego i gminy Żory. Mogą dołączyć inne szkoły, w których bibliotekarz jest członkiem TNBSP.

2.     Celem konkursu " Z książka mi do twarzy" jest:

.         Wizualizacja pasji czytania, miłości do książek.

.         Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu (w domu, w miejscach publicznych takich jak: ulica, park, przychodnia, plac zabaw, sklep, autobus, szkoła, biblioteka).

.         Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, dialogu ze światem i wyrażania emocji.

3.     Prace będą oceniane w następujących KATEGORIACH:

 KATEGORIA I  : szkoły podstawowe klasy I-III,  

 KATEGORIA II:  szkoły podstawowe klasy IV-VI

KATEGORIA III:  gimnazjum

KATEGORIA IV:  szkoły ponadgimnazjalnej

4.     Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku.

.         Autor fotografii przekazując zdjęcie na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych i na publikację prac 

.         Należy uzyskać od osoby fotografowanej zgodę na wykorzystanie jej wizerunku
(w przypadku dziecka - zgodę rodziców) i załączyć ją do przekazanej pracy.

5.     Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 fotografie na adres:                                                                              Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik z dopiskiem "biblioteka". Komisja konkursowa zwróci się o przesłanie wyróżnionych prac drogą również drogą elektroniczną.

6.     Zdjęcia nie należy podpisywać lecz na jego odwrocie umieścić HASŁO i KATEGORIĘ. 

7.     W oddzielnej, zaklejonej kopercie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik 1 do regulaminu) oraz zgody osób fotografowanych na publikację wizerunku                           (załącznik  2 do regulaminu)

8.  Wszystkie informacje na www.rybnik.pl/bsip oraz pod adresem:  tnbsp.rybnik@gmail.com

 

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com