TNBSP w Rybniku -  strona główna

Tydzień Bibliotek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych Rybnika i okolic w 2008 roku
Tydzień Bibliotek w PiMPB Rybnik

Polecamy, opracowany przez Romanę Piecha tekst, który można wykorzystać przygotowując gazetkę ścienną na tegoroczny Tydzień Bibliotek:

Zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich TYDZIEŃ BIBLIOTEK rozpoczął swoją tradycję w roku 2004. Wybór terminu podyktowany został długoletnią majową tradycją upowszechniania książki. Nadal świętujemy w dniu 8 maja wrosły w nasze tradycje Dzień Bibliotekarza.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK stał się dobrą sposobnością do skupienia uwagi szerokiej opinii publicznej, mediów i decydentów na bibliotekach. Zasadniczym jego celem jest rozpropagowanie wiadomości o informacyjnej, społecznej, edukacyjnej i kulturotwórczej roli bibliotek, ich różnorodnej ofercie usługowej, bogactwie zbiorów, przybliżenie społeczeństwu ich wizerunku jako nowoczesnych, przyjaznych społeczeństwu instytucji. To swoiste "doinformowanie" Polaków powiedzie się, jeżeli swój dorobek i pożytki ze społecznej służby pokażą możliwie wszystkie rodzaje bibliotek.

8 - 15 maja  2004 r. 
pod hasłem    BIBLIOTEKI  W  EUROPIE  BYŁY  ZAWSZE     

                 Polska z dniem 1 maja 2004r. stała się członkiem Unii Europejskiej. Hasło tygodnia odwołuje się do długiej tradycji istnienia książnic i jest nieco przekornym komentarzem do faktu wejścia Polski w nowe struktury, przede wszystkim gospodarcze. 

Bieżący rok, rok formalnego przystąpienia do struktur Unii Europejskiej jest dla Polski rokiem szczególnym. Życie ekonomiczne, gospodarcze, ale i kultura naszego kraju zostaną skonfrontowane ze społeczeństwami bogatszymi, tworzącymi swój dobrobyt w ciągu wielu lat, a nawet stuleci. Skłania to do skupienia uwagi również na bibliotekach. One także staną przed koniecznością skuteczniejszego zaprezentowania swoich walorów w nowym, otwartym na międzynarodową społeczność klimacie.

      8 - 15 maja  2005 r. 
pod hasłem   BIBLIOTEKA OTWARTA DLA CIEBIE 

Hasło pierwszego TYGODNIA odwoływało się do długiej tradycji istnienia książnic.

Obecnie TYDZIEŃ BIBLIOTEK powinien popularyzować bieżącą działalność placówek bibliotecznych, zwracając jednak uwagę na zmiany, jakie dokonują się w ich funkcjonowaniu. Powinien stać się okazją do ukazania czytelnikom wszystkiego, co jest praktyczną realizacją współczesnych wyzwań nowoczesnego bibliotekarstwa zawartego w proponowanym haśle. Należy eksponować nie tylko podjazdy dla niepełnosprawnych w wielu już budynkach bibliotecznych, możliwości katalogów on-line i zamawiania książek z domowego komputera, ale także świetne, edukacyjne wystawy czy konkursy na różnorodne tematy. 

Biblioteka przestaje być instytucją, która stara się przede wszystkim skrzętnie gromadzić zbiory i - po sumiennym ich opracowaniu - wypożyczyć lub chwilowo udostępnić zainteresowanym. Silna konkurencja atrakcyjnych mediów elektronicznych, a także potrzeby czytelników uczących się i studiujących, wymuszają na bibliotekach maksymalne otwarcie i możliwie pełne zaspokajanie tych potrzeb. 

     8 - 15 maja  2006 r. 
pod hasłem   NIE WIESZ?  -  ZAPYTAJ  W  BIBLIOTECE

Informacja zawsze była ważnym elementem pracy bibliotekarza, lecz dzisiaj, w dobie coraz większych możliwości wyszukiwania różnorodnych wiadomości i szybkiego ich udostępniania, głównie za sprawą technik elektronicznych, staje się jedną z najważniejszych zadań bibliotekarstwa.

W Polsce idea społeczeństwa informacyjnego ma swoje poczesne miejsce w mediach od kilku już lat. Nie jest jednak pewne, czy użytkownicy bibliotek w podobnym stopniu, co sami bibliotekarze, uświadamiają sobie, jak zmienił się potencjał placówek w zakresie ilości i sposobu kierowanych do nich informacji.

TYGODNIU BIBLIOTEK 2006 biblioteki pokazują czytelnikom, jak szeroko rozumiane jest obecnie pojęcie "informacja", jakimi środkami informacje przekazywane są czytelnikom.  

     7 - 13 maja  2007 r. 
pod hasłem   BIBLIOTEKA  MOJEGO  WIEKU 

     Hasło, którego treść odnosi się nie tylko do historycznej, bądź cywilizacyjnej rangi biblioteki, lecz dotyczy wprost każdego z nas. Motto pozwala na ukazanie technicznych i organizacyjnych możliwości bibliotek XXI wieku, jak również zachęca biblioteki do przedstawiania zastosowanych rozwiązań w udostępnianiu własnych zbiorów poszczególnym grupom użytkowników. "Biblioteka mojego wieku" nie różnicuje generacji, nie dzieli pokoleń - jest dla wszystkich szanujących książkę i jej współczesne atrybuty.

     Wybór interpretacji hasła zależy od biblioteki, jej wielkości, rodzaju i możliwości realizacyjnych. Duże biblioteki, w których zastosowano nowe technologie oparte na elektronice, uświadamiają czytelnikom postęp, jaki dokonał się w możliwościach przeszukiwania zbiorów i korzystania z nowych form zapisu treści. Mniejsze biblioteki mogą  zaprezentować sposoby przystosowania placówek dla różnych grup wiekowych swoich użytkowników

5 - 11 maja 2008 r. 
pod hasłem  BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ
 

Wybór hasła umożliwia popularyzację różnych form pozyskiwania czytelników przez biblioteki. Współczesna biblioteka pełni bowiem nie tylko tradycyjnie przypisywane jej funkcje gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, ale coraz częściej jest miejscem prezentacji twórczości artystycznej, edukacji, doradztwa, rozwoju zainteresowań, czyli przyjaznym miejscem spotkań różnych osób, niekoniecznie czytelników. W dobie coraz częstszego przyswajania treści utworów drogą elektroniczną, bardzo ważne staje się pielęgnowanie i upowszechnianie form działalności książnic, które umożliwiają bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem.

Biblioteki  wypracowały różne formy "przywiązania" czytelników do bibliotek. Dotychczas celem tych działań było jednak upowszechnianie czytelnictwa, pojętego niejednokrotnie jako reklama swoich zbiorów. Elektroniczne formy nośników treści, łatwość ich przeszukiwania i udostępniania stwarzają konieczność innego akcentowania pobytu czytelnika w bibliotece. Bezpośrednia wymiana wrażeń i poglądów, nie poprzez oglądanie dyskusji w audycjach telewizyjnych, czy nawet anonimowo na forum internetowym, przywraca cenny kontakt człowieka z człowiekiem w interesującej interakcji.

Tegoroczne hasło jest na tyle ogólne, że stwarza okazję prezentacji szerokiej gamy działań promujących dorobek intelektualny, artystyczny społeczności lokalnych. Czytelnicy z różnych grup wiekowych, korzystając z biblioteki mogą spotkać się bezpośrednio nie tylko z ulubionymi, ale i nowymi autorami książek, obejrzeć nowe kierunki w sztuce (wystawy, filmy), poznać interesujące osobowości ze świata nauki, kultury, polityki, sportu itp.

Nazwa biblioteki / szkoły Jak w poszczególnych bibliotekach planujemy w tym roku zaakcentować obchody Tygodnia Bibliotek
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Filia w Wodzisławiu Śląskim
5 i 7 maja - spotkania autorskie
6 i 8 maja - lekcje biblioteczne we współpracy z nauczycielami technikum
Zespół Szkół nr 2
Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
6 maja - konkurs literacki: Bohaterowie naszych lektur
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach 9 maja - Wieczór z lekturą
Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku - Wycieczka klasy II do Filii nr 7 PiMBP w Chwałowicach
- Wystawa nt. historii książki
Szkoła Podstawowa nr 11 w Rybniku Wystawa pt. Historia książki
Zespół Szkół Sportowych w Radlinie - 7 maja - wyjście klas IV - VI na spotkanie autorskie z p. Żakiem do MBP w Radlinie
- gazetka okolicznościowa
- konkurs literacki Jaka to baśń
Gimnazjum nr 1 w Radlinie - Wystawienia przedstawienia Mały Książę
- Konkurs Przysłowia mądrością narodów
- Wycieczka do biblioteki pedagogicznej iuczniów klas II
Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich w Rybniku - Plakaty informacyjne
- Wystawa białych kruków biblioteki
Gimnazjum w Piecach - konkurs dla czytelników
- wystawa prac plastycznych: Biblioteka naszych marzeń
Szkoła Podstawowa nr 32 w Rybniku - lekcja biblioteczna w Filii nr 5 PiMBP
- gazetki okolicznościowe m.in. Biblioteka - pisarze
-
konkursy błyskawiczne
- audycja radiowa
Szkoła Podstawowa nr 21 w Rybniku - konkurs czytelniczy
- akcja Podaruj książkę bibliotece
-
gazetka okolicznościowa
Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach - Wystawa: Najstarsze książki w bibliotece
-
lekcja biblioteczna: Historia książki
-
Konkurs: Hit książkowy
- Tydzień Czytania Głośnego
Szkoła Podstawowa nr 5 w Wodzisławiu Śląskim - Konkurs plastyczny: Bohater mojej książki
- wystaw prac
Gimnazjum nr 4 w Żorach - Wystawa: Lektura jest dobra na wszystko
-
Wyjście do MBP Filia nr 1 w Żorach - przedstawienie: Dzieje książki
Szkoła Podstawowa nr 13 przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach - Wystawa: Biblioteka pomaga poznać świat
- Konkurs biblioteczny
-
uruchomienie nowej wersji witryny biblioteki
Zespół Szkół nr 2 w Żorach - wystawka poświęcona historii ksiązki
- dekoracja szkoły cytatami dotyczącymi książki i czytelnictwa
Czerwionka-Leszczyny
Biblioteki szkół podstawowych
Konkurs międzyszkolny dla uczniów klas IV ze znajomości książek: Opowieści z Narnii
Zespół Szkół Urszulańskich - wystawka okolicznościowa (książki dawniej, iluminacje ksiąg rękopiśmiennych, w innych bibliotekach, książka dziś i jutro, odrobinka humoru, ciekawostki)
Szkoła Podstawowa nr 3 w Leszczynach - reklama Tygodnia Bibliotek przez radiowęzeł szkolny
- podsumowanie międzyszkolnego konkursu literacko- plastycznego "Jestem twórcą książki"
- wystawa prac konkursowych i twórczości Kółka Małego Pisarza
- wycieczki klas III do miejscowej biblioteki publicznej

Prosimy - napiszcie - co dzieje się w Waszych Bibliotekach w Tygdniu Bibliotek. Czekamy na zdjęcia, linki do macierzystych witryn internetowych.

Powyższe dane spisywałam z odręcznie wypełnianej tabeli. Jeśli coś źle odczytałam - proszę o zwrócenie mi na to uwagi.

Dziękuję - Gabrysia

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com