TNBSP w Rybniku -  strona główna

Tydzień Bibliotek

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku z okazji Tygodnia Bibliotek organizują w dniu 10.05.2007 r. o godz. 11.00 regionalną konferencję na temat:

Biblioteka mojego wieku

Relacja z konferencji na witrynie ENSIL spisana przez Annę Urbaniak
Relacja na witrynie WOM

Romana Piecha w czasie konferencji odczytała skierowany do nas list otwarty od Jana Jackowicza-Korczyńskiego, Koordynatora sieci ENSIL w Polsce, Członka Krajowej Rady Bibliotecznej:

Do nauczycieli bibliotekarzy TNBSP - RYBNIK

Na ręce Prezesa Oddziału TNBSP w Rybniku, Pani Romany Piecha  pozwalam sobie przesłać serdeczne pozdrowienia dla organizatorów i uczestników rybnickiej konfrerencji z okazji Tygodnia Bibliotek. Z wielkim podziwem i uznaniem obserwuję wzorową aktywność środowiska nauczycieli bibliotekarzy Rybnika i okolic. Pragnę wyrazić swoją wdzięczność za twórczą współpracę z inicjatywami ENSIL w Polsce i z nadzieją liczę na jej kontynuację. całość listu


Krótka relacja fotograficzna z konferencji:
Autorką lepszej jakości zdjęć jest: Arleta Hoffmann-Piasecka z Biblioteki Pedagogicznej w Raciborzu

zdjęcie na witrynie WOM

konferencję prowadziły Pani mgr Romana Piecha Doradca Metodyczny, Prezez TNBSP O/Rybnik oraz Pani mgr Małgorzata Kokot Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim

w konferencji uczestniczyło około 100 osób

"Biblioteki Pedagogiczne w Polsce" - wystąpienie pani mgr Heleny Ratajczak nauczyciela bibliotekarza Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku.
Biblioteki pedagogiczne w Polsce mają już ponad osiemdziesięcioletnią historię. Aktualnie jest ich w kraju około 330  - przedstawienie budowania struktur oraz  zmian w  organizacji bibliotek pedagogicznych.

uczestnikami konferencji byli bibliotekarze bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych

"Rola biblioteki dla każdego" - wystąpienie wicedyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa pani mgr Kornelii Delowicz,
        Rola i misja biblioteki zmienia się i będzie się zmieniać wraz ze społeczeństwem. A.Łysakowski periodyzując dzieje bibliotek wyróżnił trzy etapy ich rozwoju: pierwszy trwał od średniowiecza do XVII wieku i charakteryzował się tym, że główną troską bibliotekarzy było gromadzenie ksiąg, kolejny - od XVIII do połowy XIX wieku - to opracowanie zbiorów,  a następny (trwający do dziś) - coraz szersze ich udostępnianie. Podmiotem działań biblioteki XXI wieku jest czytelnik, w związku z czym coraz większy nacisk kładziemy na działalność informacyjną.(.)Mając na uwadze, że misją naszej biblioteki jest nie tylko promowanie informacji i edukacji, ale tworzenie przyjaznej instytucji spełniającej oczekiwania wszystkich użytkowników, również tych, którzy korzystają z jej zbiorów w celach rekreacyjnych, należy zachować właściwe proporcje w gromadzeniu literatury pięknej i naukowej.(.) PiMBP w Rybniku prowadzi różnorodną działalność kulturalną, która jest adresowana do całej publiczności bibliotecznej i ma na celu kształtowanie zainteresowań i inspirowanie zachowań związanych z aktywnym uczestnictwem w kulturze. Warunkiem jej skuteczności jest dostosowanie treści i środków do potrzeb poszczególnych grup użytkowników.

Pani mgr Romana Piecha i Pan mgr Tomasz Stadnicki i z "WOM"-u w Rybniku

Program kompleksowej informatyzacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku -wystąpienie konsultanta ds. informatyki RODNiIP pana mgr Tomasza Stadnickiego - zdjęcie na witrynie WOM

Preorientacja zawodowa w szkole integracyjnej - opracowała Urszula Damis - Zespół Szkół nr 8 w Żorach

"Preorientacja zawodowa w szkole integracyjnej" - wystąpienie pani mgr Urszuli Damis, nauczyciela bibliotekarza Zespołu Szkół Nr 8 w Żorach,
       Wybór zawodu jest bardzo ważną sprawą w życiu człowieka. Każdy młody człowiek staje przed tym trudnym problemem. Jak wiemy nie jest to prosta sprawa a jest jeszcze trudniejsza gdy przed wyborem zawodu staje młodzież z deficytami intelektualnymi (.) Uczniowie odczuwają lek i niepokój o swoją przyszłość. Podjęcie trafnej decyzji zawodowej wymaga poznania przez ucznia samego siebie, swoich umiejętności, zdolności, sprawności. Uczniowie poznają swoje możliwości, jak również nabierają cech ważnych we wszystkich dziedzinach pracy zawodowej. Ale przede wszystkim poznają samych siebie, odkrywają swoje zdolności i możliwości, o których wcześniej nie wiedziały. Uczą się wytrwałości, cierpliwości, dokładności, zdyscyplinowania, oszczędności, dbałości o miejsce pracy, umiejętności współpracy w grupie, odpowiedzialności za wykonaną prace oraz podporządkowania się zadaniom zespołu.

wystąpienie Dyrektora WOM-u w Rybniku Pana dr Romana Miruk-Mirskiego

na zdjęciu widać między innymi Romanę Piecha i Agnieszkę Chorągwicką z LO im. Frycza-Modrzewskiego w Rybniku

zdjęcie na witrynie WOM

"Promocja bibliotek pedagogicznych w środowisku" - wystąpienie pani mgr Barbary Pak, nauczyciela bibliotekarza filii PBW w Wodzisławiu Śl.,
     Biblioteka. wymaga szczególnej strategii działań reklamowych. Tego rodzaju przedsięwzięcia są bardzo ważne dla placówek niekomercyjnych. Świadczą o tym doświadczenia innych placówek oświatowych, zarówno tych w Polsce jak i za granicą. Wiele polskich bibliotek kieruje się w swej działalności zasadami  bezpośredniego marketingu. Dla ekonomistów konieczność istnienia reklamy we współczesnym świecie nie podlega dyskusji. Jest ona rodzajem komunikacji przedsiębiorstwa z potencjalnym nabywcą. (.)Biblioteki  w swojej pracy kierują się zasadami bezpośredniego marketingu niekomercyjnego i podejmują współpracę z lokalnym środowiskiem, by w ten sposób kształtować pozytywny wizerunek instytucji i jej działań.

zdjęcie na witrynie WOM

zobacz prezentację

"Realizacja Programu " Cała Polska czyta dzieciom" - wystąpienie pani mgr Mireli Kluczniok, nauczyciela bibliotekarza SP 1 w Czerwionce - Leszczynach,
         Kampania społeczna "Cała Polska czyta dzieciom" adresowana jest głównie do rodziców, jednakże wielu z nich nie znajduje czasu ani też motywacji by dzieciom czytać. Przedszkola i szkoły uzupełniają więc domowe czytanie, a tam gdzie całkiem go brak, dają zaniedbanym dzieciom szansę codziennego kontaktu ze słowem czytanym.
       W gminie Czerwionka-Leszczyny (woj. śląskie) kampania prowadzona jest w 18 placówkach: przedszkolach, nie wyłączając przedszkola z oddziałami integracyjnymi, szkołach podstawowych, zespole szkół specjalnych i gimnazjum.(.)Kampania społeczna CPcd w dużym stopniu przyczyniła się do tego, iż placówki naszej gminy szybko "zorganizowały się" i chętnie podejmują wspólne działania związane z propagowaniem głośnego czytania.
 

   

Komputeryzacja w bibliotece akademickiej - wystąpienie kustosza dyplomowanego pani mgr Małgorzaty Waga - zastępcy dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

"Działalność biblioteki pedagogicznej w Raciborzu- stereotypy i rzeczywistośc" - wystąpienie pani mgr Agaty Śliwickiej, kierownika filii PBW w Raciborzu,
Wizerunek zawodu bibliotekarza we współczesnym świecie diametralnie zmienił się. Na tę zmianę wpłynęły wysokie kwalifikacje i umiejętności bibliotekarzy oraz wszechobecna komputeryzacja i kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego. W okresie dynamicznych przemian komunikacyjnych i informatycznych bibliotekarz staje przed nowymi, coraz trudniejszymi wyzwaniami. A jednak zły stereotyp biblioteki i bibliotekarza utrwalił się w społeczeństwie i ciągle jeszcze pokutuje w świadomości społecznej, mimo, że na początku XXI wieku placówka biblioteczna w coraz większym stopniu staje się instytucją w pełni skomputeryzowaną, gromadzącą także dokumenty nieksiążkowe, tworzącą różnego typu bazy online, otwartą na różnorodne potrzeby czytelników. 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku. FILIA w RACIBORZU - opracowała Agata Śliwicka

wystąpienie Pani mgr Agaty Śliwickiej kierownika Biblioteki Pegagogicznej w Raciborzu

"Zbiórka książek na rzecz bibliotek polonijnych okazją do współpracy studentów bibliotekoznawstwa i nauczycieli bibliotekarzy w regionie" - wystąpienie pani mgr Anny Marcol - nauczyciela bibliotekarza PBW im. J. Lompy w Katowicach, doktorantki Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ.
    Od listopada 2006 r. do marca 2007 r. na terenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach prowadzono zbiórkę książek na rzecz bibliotek polonijnych. Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia byli studenci i doktoranci ze Studenckiego Koła Naukowego "Sodalitas Bibliologica Silesiana" działającego przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, którzy zwrócili się z propozycją współpracy do Dyrekcji PBW.
    W ciągu czterech miesięcy bibliotekarze zajmujący się koordynacją zbiórki zdołali zgromadzić ponad 1300 wyselekcjonowanych publikacji, które sukcesywnie przekazywali członkom "SBS". Tak liczny księgozbiór, składający się przede wszystkim z literatury pięknej (polskiej i obcej) oraz książek dla dzieci i młodzieży skompletowali dzięki pomocy placówek filialnych PBW, zaprzyjaźnionych bibliotek szkolnych oraz czytelników i bibliotekarzy, którzy na potrzeby akcji przekazali własne zbiory. W lutym 2007 r. prawie połowę zebranych książek przewieziono do Budapesztu. Studenci przekazali je E. Słabej Rónay - dyrektorowi Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech. Pozostałe tomy trafią do innych potrzebujących instytucji działających poza krajem.

"Katalogi centralne i rozproszone na przykładzie oprogramowania firmy MOL" - wystąpienie pana Radosława Saja dyrektora d/s marketingu firmy MOL Sp. z o.o

"Rola prezentacji multimedialnych" - wystąpienie pani mgr Gabrieli Bonk, nauczyciela bibliotekarza Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku,
Jeśli w edukacji wykorzystamy dobrze przygotowaną i atrakcyjną prezentację - nasi uczniowie będą mieli możliwość zapamiętać aż 60% przekazywanych treści.  Prezentacja - to przedstawienie informacji głównie w formie graficznej. Składa się z szeregu slajdów przedstawiających tekst ujęty w punkty, wykresy, grafikę i elementy animacji. Prezentacja może też być wzbogacona elementami dźwiękowymi lub filmowymi. Tak rozumiana prezentacja może być doskonałym narzędziem naszej codziennej bibliotekarskiej pracy.

Prezentacje multimedialne w pracy biblioteki szkolnej i nauczyciela bibliotekarza - (Gabriela Bonk)

   

Teksty wystąpień zostaną opublikowane w kwartalniku RODNiIP "WOM" w Rybniku "Dialog Edukacyjny".


Miejsce konferencji: Sala Teatralna Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku, ul. Św. Józefa 30

Cele Konferencji:

1. Popularyzacja działań innowacyjnych bibliotekarzy w naszym regionie
2. Ukazanie stanu obecnego i perspektyw rozwoju komputeryzacji i informatyzacji bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Tematyka Konferencji:

1. Praca bibliotekarza - stereotypy a rzeczywistość
2. Innowacyjne działania nauczycieli - bibliotekarzy
3. Współpraca bibliotek regionu
4. Komputeryzacja i informatyzacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych


TYDZIEŃ BIBLIOTEK 7 - 13 maja 2007 r. pod hasłem  "Biblioteka mojego wieku"

     Po raz czwarty w maju będziemy obchodzić TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Kontynuując dobre tradycje, pragniemy utrwalać i wzbogacać uznany już w bibliotekarskim środowisku coroczny obyczaj dający okazję szczególnego oglądu naszej pracy ku pożytkowi ogółu czytelników.

      Motywem przewodnim tegorocznego TYGODNIA będzie: "Biblioteka mojego wieku". Proponujemy powyższe hasło mając na uwadze jego uniwersalizm; hasło, którego treść odnosi się nie tylko do historycznej, bądź cywilizacyjnej rangi biblioteki, lecz dotyczy wprost każdego z nas. Motto pozwala na ukazanie technicznych i organizacyjnych możliwości bibliotek XXI wieku, jak również zachęca biblioteki do przedstawiania zastosowanych rozwiązań w udostępnianiu własnych zbiorów poszczególnym grupom użytkowników. "Biblioteka mojego wieku" nie różnicuje generacji, nie dzieli pokoleń - jest dla wszystkich szanujących książkę i jej współczesne atrybuty.

      Wybór interpretacji hasła zależy od biblioteki, jej wielkości, rodzaju i możliwości realizacyjnych. Sugerujemy, aby duże biblioteki, lub sieci bibliotek, w których zastosowano nowe technologie oparte na elektronice, uświadamiały czytelnikom postęp, jaki dokonał się w możliwościach przeszukiwania zbiorów i korzystania z nowych form zapisu treści. Hasło TYGODNIA daje też możliwość szerszej informacji na temat bibliotek cyfrowych. Mniejsze biblioteki mogą nie tylko zaprezentować sposoby przystosowania placówek dla różnych grup wiekowych swoich użytkowników, ale także przypomnieć historię bibliotek na obsługiwanym terenie, bibliotekarzy i pierwszych czytelników.

      Kierujemy te słowa do Koleżanek i Kolegów mając w pamięci wielkie zaangażowanie środowiska bibliotekarskiego w realizację TYGODNIA BIBLIOTEK z lat poprzednich. Również i tym razem SBP zwraca się z gorącym apelem o skuteczne wsparcie wszelkich inicjatyw służących ukazywaniu rangi bibliotek i naszego zawodu, promujących nowoczesne formy informacji, oddziaływanie na społeczności lokalne, ich życie umysłowe i kulturalne.

      Jak pokazują ubiegłe lata, mamy w tej mierze znaczące doświadczenia. Wykorzystajmy je wzbogacając TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2007 o nowe przedsięwzięcia, nowe pomysły i koncepcje programowe zyskujące środowiskową aprobatę.

      Popularyzujmy nasz dorobek współpracując jak dotychczas, z lokalną prasą, radiem, telewizją. Niech temu celowi służą strony internetowe. Zadbajmy, aby akty honorujące nasze zawodowe sukcesy znane były lokalnym władzom, by ich przedstawiciele uczestniczyli w uroczystościach wręczania nagród, inauguracji ważnych zdarzeń, konkursów, okolicznościowych spotkań itp.

      Podobnie jak w przeszłości, i tym razem Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich organizuje Ogólnopolski Konkurs na Najlepszy Program TYGODNIA BIBLIOTEK 2007. Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni.

      Zachęcamy wszystkich, którym nie jest obojętny bibliotekarski stan, do czynnego udziału w realizacji naszych wspólnych zamierzeń.

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com