TNBSP w Rybniku - strona główna

Przykłady wykorzystania MCI
w bibliotekach szkolnych Rybnika i okolic

Akcja eTwinning w Szkole Podstawowej nr 5 jako przykład wykorzystania MCI - prezentacja multimedialna (Ewa Łopatka z SP 5)

Wykorzystanie ICIM w Gimnazjum nr 1 

1. Umożliwienie uczniom dostępu do edukacyjnych zasobów sieci

2. Pomoc uczniom i nauczycielom w przygotowaniu materiałów do konkursów, zajęć lekcyjnych, prezentacji

3. Wyszukanie  konkretnych informacji dla nauczycieli i pomoc  uczniom w eksploracji serwisów edukacyjnych

Wydruk materiałów na życzenie użytkowników

4. Umożliwienie uczniom efektywnego spędzenia wolnego czasu

5. Pomoc nauczycielom w przygotowaniu i wydruku dokumentacji

6. Umożliwienie uczniom klasy integracyjnej spędzania przerw międzylekcyjnych na pracy w sieci

7. Instruktaż korzystania ze sprzętu i oprogramowania dla uczniów i nauczycieli zglaszających tego typu potrzeby

8. Wykorzystanie sprzętu i oprogramowania ICIM do pracy własnej biblioteki

9. Logowanie się trzecioklasistów do systemu rekrutacji elektronicznej

10. Nadzór nad właściwym wykorzystaniem sprzętu

11. Prowadzenie kola zainteresowań "Internet i Multimedia jako narzędzia edukacyjne" w ramach projektu "Równy start w przyszłość"

Opracowała: Anna Sorychta


Wykorzystanie MCI w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 13 przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach 

Internetowe Centrum Informacji multimedialnej jest wykorzystywane w naszej szkole między innymi w następujący sposób: 

wyszukiwanie przez uczniów informacji w zasobach Internetu, potrzebnych między innymi:

 Opracowała: Edyta Guznowska


Wykorzystanie MCI w G-4 Żory

- tworzenie prezentacji komputerowych na różne konkursy i do przedmiotów,

- tworzenie stron internetowych,

- prace nad projektami szkolnymi  (Interkl@sa, Superszkoła, Join Multimedia itp.),

- przygotowanie do zajęć z ECDL,

- tworzenie gazetki szkolnej "Kujon",

- uczniowie klas III - logowanie w systemie KSEON OPTIVUM - nabór do szkół ponad-gimnazjalnych,

- poszukiwanie informacji potrzebnych do uzupełnienia wiedzy na różnych przedmiotach,

- pisanie prac,

- konkursy biblioteczne,

- gry logiczne. 

Krystyna Jurkowska


Wykorzystanie Multimedialnego Centrum Informacji w bibliotece Zespołu Szkół Urszulańskich


SPOSOBY WYKORZYSTANIA CENTRUM MULTIMEDIALNEGO W GIMNAZJUM NR 7 W RYBNIKU

Najważniejszym zadaniem biblioteki w dobie społeczeństwa informacyjnego jest zapewnienie dostępu do różnorodnych źródeł informacji tych tradycyjnych tj. książek i czasopism jak i zbiorów multimedialnych.

Zadanie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w G7 polega na:

 1. Umożliwianiu korzystania z sieci Internet.
 2. Umiejętnym korzystaniu z różnorodnych źródeł informacji dla potrzeb edukacyjnych.
 3. Wykorzystaniu centrum do prowadzenia lekcji przysposobienia czytelniczo-medialnego oraz zajęć pozalekcyjnych (kółka przedmiotowe  i redagowaniu gazetki szkolnej "Przystanek 7").
 4. Szkoleniu użytkowników centrum.
 5. Zaspokajaniu potrzeb uczniów i nauczycieli w zakresie tworzenia i wzbogacania warsztatu pracy.
 6. Gromadzeniu i udostępnianiu programów multimedialnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas integracyjnych.
 7. Kształtowaniu i rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 8. Zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych uczniów.
 9. Propagowaniu alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.
 10. Komunikowaniu się z innymi placówkami edukacyjnymi.
 11. Promowaniu szkoły w środowisku lokalnym poprzez strony WWW.
 12. Poprzez realizację postawionych zadań Centrum Multimedialne ma ogromny wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły. 

Oprac. Teresa Barczuk i Ewa Kowalczyk 

W Gimnazjum nr 7 w Rybniku w MCI utworzono gabinet rewalidacji indywidualnej.

Bezpośrednie zastosowanie komputera w realizowaniu zajęć rewalidacji indywidualnej w dużym stopniu sprzyja aktywizowaniu uczniów, wywoływaniu u nich pozytywnej motywacji do nauki.
Ta forma edukacji rozbudza aktywność poznawczą uczniów, a także daje możliwość bardziej samodzielnego funkcjonowania teraz i w przyszłości. Programy edukacyjne, z których korzystają dzieci dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego dziecka - mają one charakter:

- kształcący sprawności psychomotoryczne (korygujące deficyty),
- wspomagające zdobywanie wiedzy,
- pomagające w opanowaniu określonych umiejętności.

Dzięki tej pracowni zwykła, codzienna nauka staje się dla ucznia z utęsknieniem oczekiwaną przyjemnością. Praca z komputerem wzmacnia samoocenę uczniów i podnosi wiarę we własne możliwości.

Opracowała Przewodnicząca Zespołu ds. Integracji: mgr Grażyna Szmidt wspólnie z Teresą Barczuk

TNBSP w Rybniku - strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com