TNBSP w Rybniku -  strona główna

Sprawozdanie z wykorzystania Multimedialnego Centrum Informacji

Dziękuję za projekt i propozycję przesłanego arkusza sprawozdawczego.
Dziękuję całemu zespołowi za te opracownie.

Pozdrawiam
Andrzej Mróz
KO-Katowice


Sprawozdanie z wykorzystania Multimedialnego Centrum Informacji w Bibliotece .....
(nazwa i adres szkoły)   w pierwszym / drugim semestrze roku szkolnego .....

1. Liczba uczniów w szkole ...................... Ilość etatów nauczycieli - bibliotekarzy ....................................

Ilość godzin udostępniania MCI czytelnikom w tygodnu to około ...............................

Informacje o lokalu biblioteki: ilość pomieszczeń ...............

Czy bibliotekarz ze swojego stanowiska pracy ma bezpośredni kontakt wzrokowy z monitorami komputerów: tak / nie

(właściwa odpowiedź w kółku)

2. Dane statystyczne:

- W minionym semestrze z MCI w bibliotece skorzystano ................ razy.

(Ewentualnie bliższe dane statystyczne, podawane w zależności od tego, co jest w stanie podliczyć bibliotekarz - Np. średnia ilość osób, które dziennie lub miesięcznie korzysta z MCI)

3.   

Sposoby korzystania z MCI

zaznacz X

przeglądanie bazy danych biblioteki (katalogu, kartoteki) - baza danych biblioteki tworzona w programie..........................................)  
poszukiwanie informacji w Internecie, czytanie tekstów on-line (lektur, wierszy)  
korzystanie z programów edukacyjnych zainstalowanych w komputerach  
realizacja zajęć dydaktycznych z grupą z wykorzystaniem MCI (lekcje, koła, sekcje)  
ćwiczenie umiejętności, informacji zdobytych w czasie lekcji informatyki, technologii informacyjnej, przygotowanie do zajęć z ECDL  
nauczanie indywidualne, praca z uczniem zdolnym lub wymagającym specjalnej troski (dysfunkcje, olimpijczycy, uczestnicy konkursów przedmiotowych, internetowych i innych)  
zaspokajanie potrzeb kończących szkołę: nabór elektroniczny do szkół średnich, wyszukiwanie informacji o placówkach oświatowych wyższego szczebla, informacje odnajdywane na witrynach CKE i OKE  
prace związane z projektami, w których szkoła uczestniczy - np. Sokrates, Interkl@sa, Superszkoła, Szkoła z Klasą - (wymienić - jakie)
.........................................................................................................
..........................................................................................................
 
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych - np. przesyłanie listów elektronicznych, udział w forach internetowych  
rozwijanie własnych zainteresowań ; zabawa (gry komputerowe)  
promowanie szkoły (np. witryna szkoły, foldery reklamujące i informujące)  
przygotowywanie prezentacji multimedialnych  
przygotowywanie referatów, gazetki szkolnej, wystawek, gazetek ściennych i innych plików tekstowych  
tworzenie plików w arkuszu kalkulacyjnym  
tworzenie baz danych w programie Acces  
praca w programie Paint lub innym programie graficznym  
tworzenie stron internetowych (jakich?) .......................................................................................  
skanowanie  
drukowanie  
kserowanie  
nagrywanie  
pomoc w prowadzeniu i podliczaniu klasyfikacji, frekwencji; prowadzenie dzienników elektronicznych i kontakt z rodzicami drogą e-mailową lub sms-ową  
   
   
   
   
   

4. Uwagi (np. problemy z funkcjonowaniem MCI).

sprawozdanie przygotował:
nauczyciel - bibliotekarz


W przygotowaniu projektu wzięły udział:

Poprawki naniesiono po sugestiach Ireny Gucwa, Romany Piecha, Izabeli Skowronek i Edyty Guznowskiej.

Pomocą w tworzeniu wzoru były relacje z wykorzystania MCI, przygotowane przez:

TNBSP w Rybniku -  strona główna

Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku i Doradca Metodyczny:
mgr Romana Piecha:
tnbsp.rybnik@gmail.com

Twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com