Autor LOGO konkursu: Joanna Kucharczak
Międzyszkolny konkurs
FOTOGRAFICZNY:
Kiedy myślę: POLSKA...

Do pobrania:
LOGO: Regulamin Word : Regulamin PDF : AFISZ Word : AFISZ PDF

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku
we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rybniku,
Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Rybniku,
oraz z Rybnickim Oddziałem 
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
organizuje:

Międzyszkolny konkurs FOTOGRAFICZNY 
Kiedy myślę: POLSKA...

Współpraca

Współpraca

Współpraca

Przewodnicząca JURY:

Artysta Fotografik
Maria Śliwa

Patronat honorowy:

Patronat honorowy:

Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty
w Rybniku

Patronat honorowy:

Siostra Prownicjalna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
w Polsce

Patronat medialny:

Portal Rybnik.com.pl


Regulamin konkursu:

Adresat - konkurs kierowany jest do uczniów:
- Rybnika, powiatu rybnickiego
- Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
oraz szkół prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Polsce

Cele konkursu:
- uczczenie 100-lecia niepodległości Polski
- propagowanie uczuć patriotycznych
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności 
- możliwość twórczej realizacji;

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez uczniów samodzielnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich
- tematem zdjęcia winno być to, co jego autorowi kojarzy się z naszą Ojczyzną; jakie obrazy nasuwają mu się gdy słyszy słowo: Polska

- możliwe formy pracy:

1. Osobiście wykonane ZDJĘCIE przyklejone do barwnego passe-partout (kartka formatu A4 twardszego papieru typu brystol w kolorach: białym, szarym lub czarnym) z odpowiednio dobranym podpisem zdjęcia. Podpisem może być samodzielnie nadany tytuł, złota myśl lub fragment poezji

2. CYKL od trzech do pięciu osobiście wykonanych ZDJĘĆ przyklejonych do barwnego passe-partout
(kartka formatu A3 twardszego papieru typu brystol w kolorach: białym, szarym lub czarnym) z odpowiednio dobranym podpisem. Podpisem może być samodzielnie nadany tytuł, złota myśl lub fragment poezji. Dobrze w całym cyklu zdjęć zachować jednakowy układ - wszystkie zdjęcia w pionie lub wszystkie zdjęcia w poziomie

- na konkurs należy przesłać tylko najlepsze prace z danej placówki oświatowej (szkoły lub Domu Kultury); można przeprowadzić eliminacje szkolne

- z tyłu pracy prosimy nakleić czytelnie wypełnioną metryczkę według podanego niżej wzoru. Koniecznie należy podać: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela - szkolnego koordynatora konkursu i koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy zapraszać laureatów konkursu wraz z opiekunami na uroczyste rozdanie nagród

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu

- jeżeli na fotografii widać od jednej do kilku osób autor zdjęcia lub jego opiekun powinien zadbać o zgodę na publikację wizerunku

Terminy:
- prace konkursowe można przekazywać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do wtorku, 25 września 2018 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem:
"Kiedy POLSKA"
- uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa najbardziej interesujących prac przewidywane są w listopadzie 2018 roku w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy
- organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu
- nadesłane prace nie będą zwracane autorom
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów, w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych;

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: 
http://www.bsip.miastorybnik.pl/gdy/POLSKA.htm
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania
- zapraszamy do współpracy plastyków, geografów, historyków, polonistów, bibliotekarzy oraz innych nauczycieli

Wzór metryczki (prosimy o bardzo czytelne wypełnienie!):

Imię i nazwisko oraz wiek autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

       

Autor pracy konkursowej (lub jego opiekun) potwierdza podpisem, iż uzyskał zgodę osób fotografowanych na publikację ich wizerunku:

----------------------------------------------
data, podpis

Przykład wypełnienia metryczki:

Imię i nazwisko oraz wiek autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

Adam KOWALSKI
11 lat
V kl. SP

Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku

Anna NOWAK

anna.nowak@op.pl


Drobne uściślenie: Wielkość zdjęcia dostosowujemy do wielkości passe-partout. Jeżeli chcemy dać jedno zdjęcie i krótki podpis - zdjęcie niewiele mniejsze od A4. Jeżeli podpis dłuższy - zdjęcie mniejsze.Jeżeli cykl zdjęć - to też w zależności, czy zdjęć 3,4 czy 5... Ostateczna, kompletna praca ma wyglądać estetycznie.  To nie jest konkurs TYLKO na zdjęcie. Inne pytania, wątpliwości: gabriela.bonk@gmail.com (koordynator konkursu w ZSU)


Organizator konkursu:
Zespół przedmiotów humanistycznych,
pod przewodnictwem mgr Doroty Bożętka
Praca nad regulaminem konkursu: mgr Dorota Bożętka, mgr Bogusława Kordas
Autor LOGO konkursu: mgr Joanna Kucharczak
Konferansjerka: mgr Franciszek Szweda
Przygotowanie utworów muzycznych: mgr Agnieszka Szweda
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku zaprasza na dni otwarte w soboty, o 10.00:

  • dla zainteresowanych Szkołą Podstawową - klasą pierwszą: 17 lutego 2018
  • dla zainteresowanych Siódmą klasą Szkoły Podstawowej:  7 kwietnia 2018
  • dla zainteresowanych Liceum: w piątek, 13 kwietnia 2018

www.urszulanki.rybnik.pl

 


TNBSP Oddział w Rybniku: tnbsp.rybnik@gmail.com ; twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com