Do pobrania:
-
Redulamin Word
-
Regulamin PDF
-
PLAKAT

Autor LOGO konkursu: Alicja Spandel

Plastyczny konkurs dla przedszkolaków Mój PUPIL


Organizator:
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do dzieci z przedszkoli Rybnika

Cele konkursu:
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności 
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej;

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez dziecko samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich

- forma pracy: płaska praca plastyczna wykonana dowolną techniką (prosimy unikać materiaów sypkich) koniecznie formatu A4 ilustrująca temat konkursu:
Mój pupil
- czyli zwierzak, którym opiekuje się dziecko wraz ze swoją rodziną, lub zwierzak, o którym dziecko marzy

- na konkurs należy przesłać tylko najlepsze prace z danego przedszkola

- prace należy podpisać na odwrocie symbolem (składającym się z siedmiu liczb i liter), a szczegółowe dane w sposób jednoznacznie identyfikujący autora prosimy włożyć do koperty oznaczonej tym samym symbolem. Koniecznie należy podać: imię i nazwisko, nazwę i adres przedszkola oraz imię i nazwisko nauczyciela i koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy zapraszać laureatów konkursu wraz z opiekunami na uroczyste rozdanie nagród

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu;

Terminy:
- prace konkursowe można przekazywać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do czwartku, 3 stycznia 2019 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem: "PUPIL"
- uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa najbardziej interesujących prac przewidywane są na wtorek, 29 stycznia 2019 roku w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22

Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy
- organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu
- nadesłane prace nie będą zwracane autorom
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów, w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych;

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: bsip/miastorybnik.pl/M/Pupil.htm
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania

Prosimy w metryczce podać też właściwą dla danego nazwiska jego odmianę np.: DYPLOM dla: Adama KOWALSKIEGO

Wzór metryczki (prosimy o bardzo czytelne wypełnienie!):

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej
wraz z jego odmianą

Nazwa i adres przedszkola

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
wraz z jego odmianą

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

DYPLOM dla:

 

Podziękowanie dla:

 

Wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
data, podpis rodzica, lub prawnego opiekuna dziecka

Przykład wypełnienia metryczki:

Imię i nazwisko autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

Adam KOWALSKI

DYPLOM dla:
Adama KOWALSKIEGO

Przedszkole nr 19 w Rybniku

Anna NOWAK

Podziękowanie dla:
Anny Nowak

anna.nowak@op.pl

P19Rybnik@onet.eu


Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku zaprasza na dni otwarte w soboty, o 10.00:

  • dla zainteresowanych Szkołą Podstawową - klasą pierwszą: 26 stycznia 2019
  • dla zainteresowanych Liceum: 27 kwietnia 2019

www.urszulanki.rybnik.pl

 


TNBSP Oddział w Rybniku: tnbsp.rybnik@gmail.com ; twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com