Autor LOGO: Joanna Kucharczak

Dla uczczenia 100. rocznicy urodzin oraz Roku Jana Pawła II

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku organizuje:

Międzyszkolny konkurs plastyczny
Jan Paweł II - Ilustracja do cytatu

do pobrania: PLAKAT - REGULAMIN

Patronat medialny: 


Regulamin konkursu:

Adresat:
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych Rybnika, powiatu rybnickiego oraz całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Cele konkursu:
- zaciekawienie młodych ludzi osobą i nauczaniem Świętego Jana Pawła II;
- pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności; 
- możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej;

Zasady przygotowania pracy:
- praca powinna być przygotowana przez uczniów indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich;

- forma pracy: ilustracja do cytatu - wypowiedzi Jana Pawła II wykonana dowolną płaską techniką formatu A3 (strona z bloku rysunkowego) zawierająca tekst wybranego cytatu

- na konkurs należy przesłać tylko najlepsze prace z danej placówki oświatowej (szkoły lub Domu Kultury). Można przeprowadzić eliminacje szkolne;

- na odwrotnej stronie pracy należy przykleić bardzo czytelnie wypełnioną metryczkę - wzór poniżej.
Koniecznie należy podać: wiek, imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela - szkolnego koordynatora konkursu i koniecznie kontaktowy adres e-mail, gdyż drogą internetową będziemy zapraszać laureatów konkursu wraz z opiekunami na uroczyste rozdanie nagród;

- zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom konkursu prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu;

Terminy:
- prace konkursowe można przekazywać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do poniedziałku, 17 lutego 2020 roku na adres: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, 44-200 Rybnik 3 Maja 22 z dopiskiem: "Cytat JP2";
- uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa najbardziej interesujących prac przewidywane są na piątek, 27 marca 2020 roku w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22;

 Ocena prac:
- prace konkursowe oceni jury złożone z fachowców;
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka pracy; 
- organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu;
- nadesłane prace nie będą zwracane autorom; 
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów konkursu, w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych;

Informacje dodatkowe:
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: 
http://www.bsip.miastorybnik.pl/JP2/cytat.htm
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania; 
- zapraszamy do współpracy plastyków, katechetów, polonistów, bibliotekarzy oraz innych nauczycieli;

Prosimy w metryczce podać też właściwą dla danego nazwiska jego odmianę np.: DYPLOM dla: Adama KOWALSKIEGO (większość polskich nazwisk się odmienia)

Wzór metryczki (prosimy o bardzo czytelne wypełnienie!):

Imię i nazwisko oraz wiek autora pracy konkursowej

Nazwa i adres szkoły (placówki)

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Adres internetowy 
e-mail placówki lub nauczyciela - opiekuna

DYPLOM dla:   Podziękowanie dla:  

Wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych przyszłych laureatów
oraz zdjęć z uroczystego podsumowania konkursu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
data, podpis rodzica, lub prawnego opiekuna dziecka


UWAGA!! W razie pytań, wątpliwości - proszę pisać: gabriela.bonk@gmail.com (koordynator konkursu w ZSU)

Najczęstsze pytania / odpowiedzi:


nagroda publiczności

pamiątkowe zakładki dla uczestników konkursu

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku zaprasza na dni otwarte w soboty, o 10.00:

  • dla zainteresowanych Szkołą Podstawową - klasą pierwszą: 1 lutego 2020
  • dla zainteresowanych Liceum: 18 kwietnia 2020

www.urszulanki.rybnik.pl

 


Prezes TNBSP Oddziału w Rybniku: mgr Romana Piecha: tnbsp.rybnik@gmail.com ; twórca i opiekun witryny: mgr Gabriela Bonk: gabriela.bonk@gmail.com